Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2080
Title: Gelişme sürecinde capsaicin uygulanmış rat ovaryumlarında vanilloid reseptör 1'in immunohistokimyasal ekspresyonu
Other Titles: Immunohistochemical expression of VR1 in capsaicin treated rat ovaries during development
Authors: Özfiliz, Nesrin
Tütüncü, Şerife
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Capsaicin
Rat
VR1
Ovaryum
Ovary
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tütüncü, Ş. (2009). Gelişme sürecinde capsaicin uygulanmış rat ovaryumlarında vanilloid reseptör 1'in immunohistokimyasal ekspresyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Capsaicin acı kırmızı biberin etken maddesidir. Capsaicin'in spesifik olarak bağlandığı reseptöre capsaicin reseptörü ya da vanilloid reseptör 1(VR1) adı verilmiştir. Bu çalışma ile, postnatal gelişme süreleri boyunca 1mg/kg dozda subkutan capsaicin uygulanan ratların ovaryumlarında VR1'in lokalizasyonu ve ekspresyonunun gözlenmesi amaçlanmıştır.Çalışmada 90 adet Sprague Dawley cinsi rat kullanıldı. Ratlar puberte, puberte sonrası ve erişkin dönem olmak üzere 30'ar rattan oluşan 3 ana gruba, bu gruplar da kendi içlerinde kontrol (10), taşıyıcı solüsyon (TED) (%10 Tween 80, %10 Etanol, %80 Distile su) (10), deney (10) olmak üzere üç alt gruba ayrıldı ve çalışma 7 hafta sürdürüldü. Deney alt grubundaki ratlara 1 mg/kg dozda capsaicin %10 Etanol, %10 Tween 80, %80 Distile su içersinde çözdürülerek enjekte edildi. Taşıyıcı solüsyon (TED) alt grubundaki ratlara %10 Etanol, %10 Tween 80, %80 Distile sudan oluşan solüsyon enjekte edildi. Kontrol alt grubundaki ratlara herhangi bir uygulama yapılmadı. Üç farklı gelişme dönemindeki ratlarda ovaryum folliküllerinin granuloza hücrelerinde, intersitisyel hücrelerde ve korpus luteumlarda farklı şiddette immunpozitif VR1 reaksiyonları gözlendi. Puberte dönemindeki ratlarda immunreaksiyon en fazla deney alt grubunda, puberte sonrası dönemdeki ratlarda kontrol alt grubunda ve erişkin dönemdeki ratlarda ise deney ve taşıyıcı solüsyon (TED) alt gruplarında gözlendi.Düşük doz uzun süre capsaicin uygulamasının VR1 ekspresyonunu inaktive etmediği, bununla birlikte capsaicin uygulanan deney grubunda follikül atrezisinin düşük olması, capsaicin'in gonadların gelişimi üzerine olumlu yönde etki yaptığını düşündürmektedir.
Capsaicin is the main ingredient in hot chilli peppers. The specific receptor of capsaicin is known as the capsaicin receptor or vanilloid receptor 1 (VR1). In this study we aimed to evaluate the localization and expression of VR1 in the ovaries of rats treated with 1mg/kg subcutaneous capsaicin during postnatal development.Ninety female Spraque-Dawley rats (21 d old) were used. The rats were randomly divided into 3 groups (n=30 each) as pubertal, post pubertal and adult. Each group was subdivided into three groups. The first subgroup (control) was given no injections. The second subgroup (TED) received 0.3 cc solvent (10% Tween 80, 10% ethanol and 80% distilled water) and the third subgroup (experiment) received subcutaneous injection of equal volume of capsaicin (1 mg/kg/d) for 7 weeks. VR1 immunoreactivity was determined in ovarian follicular granulosa cells, interstitial cells and corpus luteum cells. The immunoreactivity was observed mostly in experimental pubertal subgroup, in control, post pubertal subgroup, in adult TED-experimental subgroups of rats.These results indicate that prolonged administration of a low dose capsaicin can not inactivate the expression of VR1. However follicular atresia was lower in capsaicin treated group than the other groups. This indicates that capsaicin may play an important role in the post natal development of gonads.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2080
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
247301.pdf10.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons