Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2075
Title: Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisine başvuran hastaların demografik özellikleri
Other Titles: Demographic specialities of the patients referred to the Emergency Service of Uludağ University Health Administration and Research Center
Authors: Aydın, Şule Akköse
Aydın, Tayfun
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Acil servis
Triaj
Konsültasyon
Acil Tıp
Emergency service
Triage
Consultation
Emergency medicine
Demographic
Demografik
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, T. (2008). Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisine başvuran hastaların demografik özellikleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (UÜ-SUAM) Erişkin Acil Servisi' ne başvuran hastaların demografik ve klinik özelliklerini saptamak, acil servis çalışmalarını değerlendirmek ve aksaklıkların belirlenmesine yönelik olarak yaptığımız bu çalışmaya toplam 3000 hasta dahil edilmiştir.Çalışma 25.05.2008 ve 25.06.2008 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmaya alınan hastalar erişkinler ve çocuk travmalardır. Hasta bilgilerini kaydetmek için bir veri toplama formu hazırlanmış; veri girişi acil servis hemşireleri ve acil tıp araştırma görevlileri tarafından yapılmıştır. Toplanan veriler Statistical Package of Social Science (SPSS) 13.0 programında değerlendirilmiştir.Çalışmaya alınan hastaların %51,53'ünün (n:1546) erkek, %48,47'sinin (n:1454) kadın olduğu belirlenmiştir. Erkek hastaların yaş ortalaması 41,0 ± 21,138; kadın hastaların yaş ortalaması ise 43,0 ± 20,478 olarak saptanmıştır. Hastaların %70'i (n:2099) acil servise özel araçla %10,1' i (n:302) ise ambulansla gelmiştir. Başvuruların en yoğun olduğu saatler 12:00-16:00 arası olarak tespit edilmiştir. Hastaların, acil servise kayıtlarının yapılmasından çıkışlarına kadar geçen süre ortalama 143,07 dakika olarak saptanmıştır. Başvuran hastaların %39,1' inden (n:1174) konsültasyon istenmiş olup en sık konsültasyon sırasıyla iç hastalıkları, kardiyoloji ve ortopedi bölümlerinden istenmiştir. Çalışmaya alınan hastaların %12,2 `si (n:367) hastaneye yatırılmış ve %4,5' i (n:134) ise sevk edilmiştir. Hastaların en sık yatırıldığı bölümlerin İç Hastalıkları, Plastik Cerrahi ve Kardiyoloji olduğu görülmüştür. Hastaların %12.6' sına (n:380) ileri radyolojik tetkik istenmiştir. En sık istenilen ileri radyolojik tetkik ise bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT)' dir. Çalışmaya alınan hastaların %19,6'sının (n:585) triaj 1 olarak değerlendirilen çok acil gruptaki hastalar olduğu tespit edilmiştir. Tüm hastaların %76,4' nün (n:2291) hekim tarafından ilk 5 dakika içerisinde görülüp değerlendirildiği belirlenmiştir. Acil servisten hastane kliniklerine yatırılan 367 hastanın %19.9'unun (n: 73) acil serviste 240 dakikadan fazla kaldığı belirlenmiştir.Tüm verilerin ışığında giderilmesi gereken eksikler olsa da UÜ-SUAM Hastanesi Acil Servisi'nin iyi bir üçüncü basamak hastane acil servisi olduğu sonucuna varılmıştır. Acil servisteki hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak yatış bekleyen hastaların uzun süre beklemesinin önlenmesi ve acil serviste ultrasonografi kullanılması gibi bazı önerilerde bulunulmuştur.
There are 3000 patients included in this study to determine the demographic and clinic specialities of the patients who referred to UU-HARC, to evaluate the emergency service studies and to identify the impediments.The patients included to the study are adults and trauma patients under 18 years. A data form prepared to save the patient informations; and data input is done by emergency service nurses and emergency service research assistants. the addend data analyzed with Statistical Package of Social Science (SPSS) 13.0 programme. The study accomplished between the date of 25.05.2008 and 25.06.2008.51,53% (n:1546) of the patients included to the study were male, and 48,47% (n:1454) were female. Mean age was 41,0 ± 21,138 in male group, and 43,0 ± 20,478 in female group. 70% (n:2099) of the patients transferred to the emergency service by a car and 10,1% (n:302) were by an ambulance. The heaviest traffic on application determined between 12:00-16:00. The average staying time in emergency service from admittance to discharge was 143,07 minutes. From 39,1% (n:1174) of applied patients were required consultation and the consultations mostly required from internal medicine, cardiology and orthopedics. 12,2% (n:367) of the patients in the study admitted to the hospital and 4,5% (n:134) was send to another hospital. The most admittion is done to internal medicine, plastic surgery and cardiology services. 12.6% of the patients required further radiologic investigation. The most often required further radiologic investigation was computed cranial tomography (CT). 19,6% (n:585) of the patients in our study were classified as triage 1 which is defined as very urgent group. 76,4% (n:2291) of the patients were evaluated in the first 5 minutes of appliance to the emergency service by emergency physician. The 19,9% (n:73) of the 367 patients who admitted to the hospital from emergency service waited in ER longer than 240 minutes.In the light of all this data, even though there are some deficiencies needed to be removed, it is decided that the Emergency service of UU-HARC is well enough for a third step hospital. For redound the quality in emergency service some recommendations made to prevent the long waiting time for admittion and about the usage of ultrasonograpy in emergency service.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2075
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289249.pdf949.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons