Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20696
Title: Para birliğinin teorik çerçevesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Ekren, Nazım
Keywords: Para birliği
Uluslararası parasal sorunlar
Uluslararası para sistemi
Dış ödemeler
Uluslararası likidite
Issue Date: 1984
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ekren, N. (1984). "Para birliğinin teorik çerçevesi". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 131-140.
Abstract: Uluslararası parasal sorunlar, temelde, uluslararası para sisteminin sorunlarıdır. Dış ödemelerde denge sorunu, uluslararası likidite sorunu ve güven sorunu sistemin temel sorunları olarak kabul edilebilir. Tarihin monetarist yorumu dikkate alındığında, uluslararası parasal sorunların çözümlenmesinde, genel olarak, üç yaklaşımın ileri sürüldüğü görülecektir. Birincisi, altın döviz sistemi ya da anahtar para sistemi olarak bilinen ve tek dünya yaklaşımının karşılığı olan dolar standardıdır. İkincisi, döviz kontrolleri ve dalgalanan kurlar şeklinde gelişen ulusal devletlerin tepkilerinde kendini gösteren yaklaşımdır. İlk iki yaklaşımın sorunları çözmede etkin olamaması, üçüncü bir yaklaşımı gündeme getirmiştir. Bu, çokuluslu bölge organizasyonu yaklaşımıdır. Bölgesel düzenlemelerle ilgili iki model vardır: Serbest ticaret alanı modeli ve optimum para alanı modeli. Optimum para alanları teorisinin temelleri Mundell tarafından ortaya konmaya çalışılmıştır. Mc. Kinnon ve Kenen'in de bu konuda önemli katkıları olmuştur. Optimum para alanları kavramı, Bölgesel Para Birliği (Monetary Union) ya da Bölgesel Para Bütünleşmesi (Monetary İntegration)'nin teorik yapısını oluşturmaktadır. Belki de kendisiyle ilgili en önemli testin (Avrupa Para Birliği) ortaya konulduğu bir dönemde, optimum para alanı teorisinin, kısa da olsa, bir değerlendirmesini yapmak faydalı olacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20696
Appears in Collections:1984 Cilt 5 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2_9.pdf2.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons