Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/20603
Başlık: Aristo’nun referansıyla geliştirilen pratik-rasyonellik dinamiği
Diğer Başlıklar: Practical-rationality dynamics developed with the reference of Aristotle
Yazarlar: Çamlı, Ahmet Yavuz
Anahtar kelimeler: Aristo
Pratik-Rasyonellik
MacIntyre
Schutz
Aristotle
Practical-Rationality
Yayın Tarihi: 2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çamlı, A. Y. (2019). "Aristo’nun referansıyla geliştirilen pratik-rasyonellik dinamiği". Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 38(2), 1-28.
Özet: Modern Batı toplumları, sürekli refah artışını arzulayan ve bunu da ekonomik büyümeye endeksleyen bir anlayışa sahiptir. Gerçekten modern kapitalizmin içselleştirilmesiyle birlikte Batı’da büyük ölçekli üretim ve büyüme kabiliyeti kazanılır. Ancak ekonomik parametrelerin nihai amaç haline dönüşmesi ekonomik faaliyetlere motivasyon sağlayan değerlerin geri plana itilmelerine neden olur. Bu durum adaletsizlikleri tetiklediği gibi Batı insanında bir takım anlam kaybı problemlerine de yol açar. Bu bağlamda çalışmada sadece kendi faydasına odaklanan modern bireyin patolojik problemlerinin çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için Weberyen sosyolojiden üretilen pratik-rasyonellik olgusu Aristo düşüncesi ekseninde araştırılmıştır. Tartışmada Schutz ve MacIntyre gibi düşünürlere müracaat edilmiştir. Elde edilen bulgular, gerek sosyal ve iktisadi adaletsizliklerin giderilmesinde gerekse bireyin anlam kaybından kurtulmasında, amaç ve değer içerikli pratik-rasyonel anlayış ve eylemin özümsenmesini zaruri kılar.
Modern Western societies have an understanding that desires an increase in welfare and links it to economic growth. Indeed, with the internalization of modern capitalism, large-scale production and growth capabilities are gained in the West. However, the conversion of economic parameters to the ultimate aim causes the values that motivate economic activities to be pushed into the background. This situation triggers injustices as well as causing loss of meaning problems in Western people. In this context, this study aims to solve the pathological problems of the modern individual, which focuses only on his benefit. For this, the practical-rationality phenomenon, produced from Weberian sociology, was researched in the axis of Aristotle thought. In this discussion, thinkers such as Schutz and MacIntyre were consulted. The findings obtained necessitate the internalization of practical-rational understanding and action with purpose and value, both in the elimination of social and economic injustices and individual's loss of meaning.
URI: https://uludag.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/genel-dokuman/2019_2/asl_01.pdf?_t=1595326254
http://hdl.handle.net/11452/20603
ISSN: 1301-3386
Koleksiyonlarda Görünür:2019 Cilt 38 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
38_2_1.pdf300.66 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons