Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2055
Title: Medikal tedaviye dirençli hiperlipidemi ve hiperlipidemiye bağlı akut komplikasyonların varlığında uygulanan lipit aferez tedavisinin lipit profili üzerine etkileri
Other Titles: The effects of lipid apheresis treatment on lipid profile that applied in the presence of medical treatment resistant hyperlipidaemia and hyperlipidemia-related acute complications
Authors: Özkalemkaş, Fahir
Korkut, Bayram
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Hiperlipidemi
Lipoproteinler
Lipit aferezi
Hyperlipidemia
Lipoproteins
Lipid apheresis
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkut, B. (2015). Medikal tedaviye dirençli hiperlipidemi ve hiperlipidemiye bağlı akut komplikasyonların varlığında uygulanan lipit aferez tedavisinin lipit profili üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Hiperlipidemi, plazmadaki kolesterol ve/veya trigliserit düzeylerinin yükselmesi ile karakterize metabolik bir bozukluktur ve ciddi sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Hiperlipidemi tedavisi; diyet, yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi ve bu tedavilere yanıtsız olan hastalarda lipit aferezi tedavisini içermektedir. Bu çalışmamızda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Aferez Ünitesince Ocak 2010 ile Ocak 2014 tarihleri arasında 14 hastaya uygulanan toplam 118 lipit aferezi işleminin lipit değerleri üzerine etkileri retrospektif olarak değerlendirildi. Aferez işlemlerinin hangi lipit değerini düşürmek için yapıldığı, hangi yöntemin kullanıldığı, işlem öncesi ve sonrasındaki lipit değerleri tespit edildi. 118 aferez işleminin 68'i (%57.6) LDL, 50'si (%42.4) ise trigliserit değerlerinde düşüş sağlamak amacı ile gerçekleştirilmişti. Aferez metodu olarak ise Double filtrasyon plazmaferez (DFPP), Lipoproteinlerin tam kandan direkt adsorbsiyonu (DALI) ve Kaskad filtrasyon yöntemleri kullanılmıştı. LDL aferezi amaçlı uygulanan 68 işlemin 19'u (%28) DFPP, 49'u (%72) ise DALI yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmişti. Her iki yöntem ile de uygulanan aferez işlemleri sonrasında tüm lipit değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu görülmüştür. Trigliserit aferezi amaçlı uygulanan 50 işlemin 10'u (%20) DFPP, 40'ı (%80) ise Kaskad filtrasyon yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmişti. Her iki yöntem ile de uygulanan aferez işlemleri sonrasında total kolesterol ve trigliserit seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu görülmüş, HDL kolesterol seviyelerinde ise anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Her üç yöntem ile de gerçekleştirilen aferez işlemleri esnasında vasküler erişim problemleri dışında herhangi bir ciddi komplikasyon ortaya çıkmamıştır. Bulgularımız; lipit aferez tedavisinin, hiperlipidemik hastalarda uygulanabilecek etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemi olduğunu ortaya koymaktadır.
Hyperlipidemia is a metabolic disorder which is characterized by the increase in cholesterol and/or triglyceride levels in plasma and it can cause serious health problems. The treatment of hyperlipidemia includes diet, changes in life style, medication, and lipid apheresis for the patients those who don't respond the treatment. In this study, lipid value impacts of the total of 118 lipid apheresis operations which were implemented on 14 patients between the dates January 2010 and January 2014 have been examined retrospectively by Uludag University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Unit of Apheresis. The reason of which lipid values were decreased by apheresis, the method which was used, the lipid values before and after the operation have been identified. 68 (57.6%) of 118 apheresis operations have been done by LDL, 50 (42.4%) of them have been realized with the purpose of obtaining a decline in triglyceride values. As an apheresis method; Double filtration plasmapheresis (DFPP), full adsorption of lipoproteins via full blood (DALI) and Cascade filtration methods were used. 19 (28%) of 68 transactions applied for LDL apheresis purposes were carried out by using DFPP method, while 49 (72%) of them were carried out by using DALI method. After apheresis transactions applied through both methods, it was observed that there was a statistically meaningful decrease in all lipid values. 10 (20%) of 50 transactions applied for triglyceride apheresis purposes were carried out by using DFPP method, while 40 (80%) of them were carried out by using cascade filtration method. After apheresis transactions applied through both methods, it was observed that there was a statistically meaningful decrease in total cholesterol and triglyceride levels while there was no meaningful change in HDL cholesterol levels. During apheresis transactions carried out by using each of three methods, there was no serious complication except for vascular access. Our findings suggest that lipid apheresis treatment is an efficient and reliable treatment method which can be applied to hyperlipidemic patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2055
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406694.pdf953.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons