Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2054
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTan, Şeref-
dc.contributor.authorUmdu, Esra-
dc.date.accessioned2019-11-29T13:05:44Z-
dc.date.available2019-11-29T13:05:44Z-
dc.date.issued2012-01-11-
dc.identifier.citationUmdu, E. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde yeni yaklaşımlara yönelik bilgi düzeyleri ve görüşleri: Bursa ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2054-
dc.description.abstractAraştırmanın genel amacı, ilköğretim matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde yeni yaklaşımlara karşı bilişsel yeterliliklerini, bunları öğrenme ortamında uygulama sıklıklarını ve bu yaklaşımlara olan tutumlarını belirlemektir. Bununla birlikte, görüşlerin değerlendirilmesinde cinsiyet, kıdem, mezun olunan kurum ve hizmet içi eğitim alma değişkenlerinin etkisi de araştırılmıştır.Bu araştırma Bursa ili Osmangazi ve Mudanya merkez ilçeleri ile Mustafakemalpaşa ilçesinden örneklenen 107 İlköğretim matematik öğretmenin katılımıyla 2010-2011 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada mevcut durumun betimlenmesi söz konusu olduğundan çalışma betimseldir. Verilerin toplanması aşamasında araştırmacı tarafından geliştirilen 21 maddeden oluşan Öğretmen Görüş Ölçeği ve Öğretmen Testi (Öğretim Yaklaşımları Testi) uygulanmıştır.Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 17.0 programı kullanılmıştır. Verilerin analizi, iki ve ikiden fazla grubu karşılaştırmada Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) ile yapılmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalarda anlamlılık düzeyi için alfa (hata payı) 0.05 olarak alınmıştır.Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, ilköğretim matematik öğretmenleri ölçekte yer alan yaklaşımları iyi bildiklerini ancak sık uygulamadıklarını ve bu yaklaşımlara karşı olumlu tutuma sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Ek olarak öğretmen görüşlerine göre, yaklaşımları bilme ve bunlara yönelik tutumlarında cinsiyet, kıdem, mezun olunan kurum ve hizmet içi eğitim alma değişkenlerinin etkili faktörler olmadığı bunun yanında ölçekteki yaklaşımları erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere, kıdem yılı 6 ve üstü olan öğretmenlerin kıdem yılı daha düşük olan öğretmenlere göre daha sık uyguladıkları görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThe main purpose of the study was to determine cognitive proficiency and attitude about new approaches in math education and frequency of practicing that approaches at learning environment of primary mathematics teachers. In addition to these, the effects of gender, teaching experience, graduation institution and in-service training on the views of the participants have been assessed.The data of the research was collected from the 107 primary mathematics teachers who work in Mustafakemalpaşa, Mudanya and Osmangazi in Bursa during the year of 2010-2011. This is a descriptive study and the data was gathered by teacher opinion scale and an achievement scale, developed by the researcher.SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows 17.0 program has been used for analyzing. In analyses, "MANOVA" for comparing two groups and more than two groups were used. Alpha level in hypothesis was set as p= .05.According to the findings of the study, primary mathematics teacher expressed that the approaches in the scale were known good enough by them. They also expressed that they do not use these approaches frequently and had positive attitude towards these approaches. According to teachers opinions, gender, teaching experience, graduated institute and in-service training have not been found as significant effect on their opinions about these approaches and their attitudes. In addition, the more experienced mathematics teachers and male teachers use these approaches more frequently than the less experienced mathematics teachers and female teachers.en_US
dc.description.sponsorshipTÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığıtr_TR
dc.format.extentXII, 115 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMatematik öğretimitr_TR
dc.subjectÇoklu zeka kuramıtr_TR
dc.subjectGME (Gerçekçi matematik eğitimi)tr_TR
dc.subjectYapılandırmacılıktr_TR
dc.subjectProbleme dayalı öğrenmetr_TR
dc.subjectBeyin temelli öğrenmetr_TR
dc.subjectMathematics educationen_US
dc.subjectThe theory of multiple intelligencesen_US
dc.subjectRME (Realistic mathematics education)en_US
dc.subjectConstructivismen_US
dc.subjectProblem-based learningen_US
dc.subjectBrain-based learningen_US
dc.titleİlköğretim matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde yeni yaklaşımlara yönelik bilgi düzeyleri ve görüşleri: Bursa ili örneğitr_TR
dc.title.alternativePrimary mathemathics teachers' opinions and knowledge levels about new approaches in mathematics teachingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312489.pdf3.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons