Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2053
Title: Bipolar bozukluk major depresyon döneminde akıl teorisi işlev bozukluğu
Other Titles: Theory of mind deficit in bipolar disorder major depressive episode
Authors: Akkaya, Cengiz
Genç, Şengül Gürbüz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Bipolar bozukluk
Depresyon
Akıl teorisi
Sosyal biliş
İdari işlevler
Bipolar disorder
Depression
Theory of mind
Social cognition
Executive functions
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Genç, Ş. G. (2015). Bipolar bozukluk major depresyon döneminde akıl teorisi işlev bozukluğu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Bipolar Bozukluk (BB) major depresyon döneminde olan hastalarda sağlıklı kontrollere göre akıl teorisi yetilerinde bozukluk olup olmadığı ve akıl teorisi defisitinin cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, depresyon şiddeti, hastalık süresi, atak sayısı, hastaneye yatış öyküsü, özkıyım girişimi öyküsü, anksiyete gibi klinik değişkenler ve sosyal uyum ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaya BB major depresyon döneminde olan 50 hasta ve 50 sağlıklı kontrol grubu dahil edilmiştir. Demografik bilgiler ve hastalık öyküsü alınmış, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), İma Testi, Gözler Testi, Sosyal Uyum ve Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ), Muhakeme Becerisi (WAIS-R) testleri uygulanmıştır. BB major depresyon döneminde akıl teorisi defisitinin depresyon şiddeti, cinsiyet, eğitim düzeyi, manik atak sayısı, hastaneye yatış öyküsü, sosyal işlevsellik düzeyi ve anksiyeteden bağımsız biçimde var olduğu bulunmuştur. Akıl teorisi defisitinin, diğer özellikleri ne olursa olsun BB major depresyon döneminde olan bireyi normallerden ayıran önemli bir etmen olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak akıl teorisi defisitinin BB major depresyon döneminin temel patolojisinde yer aldığı ve patolojinin varlığını (belki de ortaya çıkışını) diğer özelliklerinden bağımsız biçimde etkilediği düşünülmüştür.
The aim of this study is to Access the theory of mind deficits in the patients with bipolar disorder major depressive episode compared to healty controls. Fifty patients with bipolar disorder major depressive episode and 50 healty controls were included in the study. Beck depression inventory (BDI) , Beck anxiety inventory Envanteri (BAI), Reading the Mind in the Eyes test, The Hinting Task, Social Adaptation Self-evaluation Scale (SASS) and Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R) tests were used as assessment tools. The theory of mind deficit in bipolar disorder major depressive episode was found to be independent from gender, age, education, level of social functioning, severity of depression, numbers of manic episode, hospitalisation history and anxiety. According to our findings, we may suggest that the theory of mind deficit may play a defining role in the pathophysiology of bipolar disorder major depressive episode independent of sociodemographic charecteristics of the patients and clinical charecteristics of major depression
URI: http://hdl.handle.net/11452/2053
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406693.pdf2.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons