Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2048
Title: Bazı bifidobacterium türlerinin gelişmesi üzerine salep tozunun etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of impact of salep powder on growth of some bifidobacterium species
Authors: Ersan, Lütfiye Yılmaz
Usta, Buse
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Salep tozu
Bifidobacterium
Prebiyotik
Salep powder
Bifidobacterium
Prebiotic
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Usta, B. (2015). Bazı bifidobacterium türlerinin gelişmesi üzerine salep tozunun etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, ülkemizde yetiştirilen Kastamonu yöresine ait orkide türlerinden elde edilen salep tozunun bazı Bifidobacterium türlerinin gelişmesi üzerine etkisi, in vitro koşullarda belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan Bifidobacterium türleri firma tarafından önerilen bazal gelişme ortamı ve Tripton Pepton Maya Ekstraktı (TPY) kullanılarak aktif hale getirilmiştir. Salep tozunun %2,5'luk solüsyonları hazırlanarak filtre sterilizasyon işlemi uygulanmış ve steril substrat solüsyonları son konsantrasyonu %0,5, %1, %2 ve aktive edilen Bifidobacterium türleri oranı % 2 olacak şekilde TPY sıvı besiyerine ilave edilerek 37°C'de 48 saat inkübasyona bırakılmıştır. Salep tozu içeren bazal ortamda geliştirilen kültürlerden, prebiyotik fermentasyonun 0., 12., 24., 36. ve 48. saatlerinde örnekler alınmıştır. Ayrıca hiç karbonhidrat içermeyen ve %1 oranında glukoz içeren örnekler kontrol numunesi olarak kullanılmıştır. Bu örneklerde pH, hücre yoğunluğu (OD600), prebiyotik aktivite sayısı (PAS), spesifik gelişme oranı (µ), kısa zincirli yağ asitleri (KZYA) miktarı (g/L), laktik asidin toplam KZYA 'ya oranı değerleri belirlenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, salep tozunun Bifidobacterium türlerinin gelişmesini desteklediği, prebiyotik fermentasyon süresince pH değerlerinin düştüğü ve besi ortamındaki hücre yoğunluğu değerlerinin yükseldiği saptanmıştır. En düşük pH ve en yüksek hücre yoğunluğu değerlerinin besi ortamında B. infantis varlığında elde edildiği tespit edilmiştir. Fermentasyon süresince üretilen kısa zincirli yağ asitlerini büyük oranda laktik ve asetik asit ile daha düşük miktarlarda propiyonik ve bütirik asit oluşturmaktadır. Bifidobacterium türleri tarafından üretilen toplam kısa zincirli yağ asidi miktarı incelendiğinde en yüksek değerler B.infantis içeren besi ortamlarında belirlenmiştir (p<0,01). Sonuç olarak, salep tozunun Bifidobacterium türlerinin gelişmesi/aktivitesi üzerine olumlu etki gösterdiği farklı çalışmalarla da desteklenerek prebiyotik potansiyele sahip bileşen olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.
In this study, the influence of salep powder obtained from Orchideae species grown in Kastamonu region, on the growth of Bifidobacterium species in vitro condition system was investigated. Bifidobacterium species used for the study was activated using basal growth medium and tryptone peptone yeast extract (TPY) according to the procedures defined by the processor. Stock solution of salep powder was prepared at a concentrational (w/v) 2,5 % and filter-sterilized using Millipore filter-sterilization system. Sterile substrate solutions at final concentrations 0,5; 1; 2 and activated Bifidobacterium species (2 %) were added to TPY broth medium and incubated at 37°C for 48 h-1. Samples were taken from cultures grown on basal medium supplemented with salep powder at 0., 12., 24., 36. and 48. hours of prebiotic fermentation. Furthermore, a solution containing no carbonhydrate and a solution with 1 % glucose were used as control samples. For each sample; pH, optic density (OD600), prebiotic activity score (PAS), spesific growth rate (µ), short chain fatty acids (SCFA) (g/L) content and lactic acid to total SCFA value were determined. By the addition of salep powder to TPY broth; growth of Bifidobacterium species were stimulated; the pH values were decreased during prebiotic fermentation whereas cell density values were increased. The lowest value of pH and the highest value of cell density results were obtained from TPY medium at the presence of B. infantis. The predominant short chain fatty acids produced during prebiotic fermentation were lactic and acetic acids followed by propionic and butiric acids. The highest production of short chain fatty acid among Bifidobacterium species were determined at TPY broth containing B. infantis (p< 0,01). On the basis of data obtained salep powder seem to present potential prebiotic activity with stimulated growth of Bifidobacterium species, however, more studies on prebiotic useof salep need to be performed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2048
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406495.pdf2.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons