Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2041
Başlık: Lateral epikondilitin tedavisinde GaAs lazer uygulamasının etkinliği
Diğer Başlıklar: The efficiency of the GaAs laser therapy in the treatment of lateral epicondylitis
Yazarlar: Altan, Lale
Emanet, Saniye Konur
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Lateral epikondilit
Lazer tedavisi
Lateral epicondylitis
Laser therapy
Yayın Tarihi: 2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Emanet, S. K. (2008). Lateral epikondilitin tedavisinde GaAs lazer uygulamasının etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışma, lateral epikondilitin (LE) tedavisinde GaAs lazer uygulamasının etkinliğini araştırmak amacıyla randomize, prospektif, kontrollü ve çift kör olarak yapıldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’na bağlı Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi polikliniğine Aralık 2007-Nisan 2008 tarihleri arasında başvuran LE tanısı alan 49 hasta (50 dirsek) çalışmaya alındı. 36’si kadın, 13’i erkek toplam 49 hastanın yaş ortalaması 47.53±9.46 olarak bulundu. Hastalar lazer (n=25) ve plasebo lazer (n=25) grubu olmak üzere 2 gruba randomize edildi. Hastalara 3 hafta boyunca haftada 5 gün olmak üzere 15 seans lazer ve plasebo lazer tedavisi uygulandı. Hastalar başlangıçta, tedavi sonrasında (3.hafta) ve 3. ayda Kol. Omuz, El Sorunları Anketi (DASH), Hasta Bazlı Lateral Epikondilit Değerlendirme Testi (PRTEE), basmakla duyarlılık, algometrik duyarlılık, ağrısız kavrama gücü, Nottingham Sağlık Profili (NSP) ve Vizüel Analog Skala (VAS) ile ölçülen istirahat, hareket ve dirençli el bileği ekstansiyonuyla ağrı parametreleriyle ve tedaviye yanıt skoruyla değerlendirildi. Tedavi sonrasında yapılan değerlendirmede her iki grupta da başlangıca göre tüm parametrelerde anlamlı düzelme görüldü (p<0.05). Lazer ve plasebo grupları karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmadı. 3. ay yapılan değerlendirmelerde de tüm parametrelerde anlamlı iyileşmelerin sürdüğü gözlendi. Gruplar arası karşılaştırmalarda dirençli el bileği ekstansiyonuyla ağrı, basmakla duyarlılık, DASH, PRTEE alt grup ve toplam skorlarında ve NSP ağrı alt grubunda lazer grubu lehine anlamlı düzelmeler görüldü (p<0.05). Tedaviye yanıt skorları incelendiğinde, 3.hafta sonunda gruplar arasında fark bulunmadı. 3.ayda kategori içine düşen hasta sayısı yeterli olmadığından istatistiksel değerlendirme yapılamadı. Sonuç olarak LE’li hastalarda lazer tedavisi ile kısa dönemde plaseboya üstünlük sağlanamamış olmasına karşın uzun dönemde özellikle fonksiyonel parametrelerde anlamlı düzelme sağlanmıştır. Nisbeten yan etkisiz bir tedavi olan lazer LE’in uzun dönem tedavi seçenekleri arasında yer bulabilir.
The aim of the study is to investigate the efficiency of the GaAs laser therapy in the treatment of lateral epicondylitis (LE) as randomized, prospective, controlled and double blind. 49 patients (50 elbows) with lateral epicondylitis who were admitted to Atatürk Rehabilitation Centre of Uludağ University Medical School Physical Medicine and Rehabilitation between December 2007 and April 2008 were included in the study. The age mean of the 49 patients (36 women and 13 men) was found as 47.53±9.46. Patients were randomized into two groups: laser (n=25) and placebo laser (n=25).15 laser and placebo laser therapy sessions organized as 5 days a week for 3 weeks were applied to the patients and observed for 3 months. Patients were evaluated at the beginning and at the end of the treatment (week 3) and month 3 with Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire (DASH), Patient-rated Tennis Elbow Evaluation Questionnaire (PRTEE), Nottingham Health Profile (NHP), palpation sensitivity, algometric sensitivity, pain-free grip strength, and pain with rest, motion, resistive wrist extension parameters measured with Visual Analogue Scale (VAS). At the end of treatment, significant improvement was observed in both groups when compared with pretreatment values (p<0.05). However, no significant difference was found between the groups. In the evaluations made in month 3, significant improvements were observed in all parameters. In comparisons between groups, at the total scores of pain with resistive wrist extension, palpation sensitivity, DASH, PRTEE subgroups and total score and NHP pain subgroup significant improvements were observed in benefit of laser group. (p<0.05). When the response to treatment scores were examined; there was no difference between groups at the end of week 3. Because the number of patients in a category was not sufficient, statistical analysis was not performed at month 3. In conclusion, despite the fact that no precedence was taken over placebo with laser therapy on the patients with lateral epicondylitis in short term, in long term significant improvements were observed especially at the functional parameters. Laser therapy with relatively no side effect can take part in the long term treatment methods of LE.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2041
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
289253.pdf528.77 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons