Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20374
Title: Soğuk plazma teknolojisi ve tarımdaki çeşitli uygulama alanları
Other Titles: Cold plasma technology and various applications areas in plants
Authors: Kandemir, Hacer
Kandemir, Fulya Aydın
Güler, Begüm
Gürel, Aynur
Keywords: Soğuk plazma teknolojisi
In vitro
Bitki
Tarım
Cold plasma technology
Plant
Agriculture
Issue Date: 14-Dec-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kandemir, A. (2021). "Soğuk plazma teknolojisi ve tarımdaki çeşitli uygulama alanları". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1), 217-245.
Abstract: Maddenin katı, sıvı ve gaz halinden farklı, kendine özgü özellikleri ile uzun zamandır kullanılan plazma terimi, kısaca “iyonize olmuş gaz” olarak tanımlanmaktadır. Bir gazın ısıltılmaya devam etmesi sonucunda gerçekleşen sıralı reaksiyonlar ile oluşan iyon, elektron ve nötr atom karışımı, plazmanın temel bileşenlerini oluşturmaktadır. Ayrıca plazma içerisinde; fotonlar, elektronlar, serbest radikaller ve nötral atomların yanısıra kovalent bağları parçalamakla görevli, yeterli elektrik enerjisine sahip reaktif türler de bulunmaktadır. Plazma sistemleri; termodinamik özelliklerine (yüksek ve düşük sıcaklık) ve çalışma basınçlarına (düşük basınç ve atmosferik basınç) göre sınıflandırılmaktadır. Düşük sıcaklık plazmaları arasında en yeni teknolojilerden olan soğuk plazma teknolojisi; belirli bir vakum altında ve oda sıcaklığında bulunan gazların, belirli bir elektrik akımı veya elektromanyetik radyasyon uygulaması sonucunda oluşturulan plazma olarak tanımlanmaktadır. Soğuk plazma; etki mekanizmalarının çeşitliliği ve diğer teknolojiler ile birleştirilebilmesini sağlayan uygulama esnekliği sayesinde, doğa ve yaşam bilimleri için yenilikçi, çevre dostu ve ekonomik çözümlerin sunulmasında zengin bir biyoteknolojik kaynaktır. Özellikle son yirmi yıldır soğuk plazma teknolojisi, etki mekanizmasını oluşturan reaktif türlerin biyolojik sistemlerle etkileşime geçebilmesinden dolayı tıp, medikal, çevre, tarım ve gıda gibi alanlarda karşılaşılan problemler için alternatif çözüm önerileri sunmaktadır. Gerçekleştirilen bu derlemede, soğuk plazma teknolojisinin tarım ve bitkisel uygulama olanlarından olan tohum çimlenmesi, tohum dekontaminasyonu, toprak zenginleştirilmesi ve plazma aktif su konuları üzerine yoğunlaşmıştır ve ayrıca in vitro koşullarda bitkisel materyal üzerine olan etkilerinden de bahsedilmiştir.
Different from the solid, liquid and gaseous state of the matter, the term plasma, which has been used for a long time by its unique properties, is briefly defined as “ionized gas”. The mixture of ions, electrons and neutral atoms formed by sequential reactions that occur as a result of the heating of a gas constitutes the basic components of the plasma. There are also photons, electrons, free radicals and neutral atoms in the plasma, as well as reactive species with sufficient electrical energy, which are responsible for breaking down covalent bonds. Plasma systems; thermodynamic properties (high temperature and low temperature) and operating pressures (low pressure and atmospheric pressure). Cold plasma technology, one of the newest technologies among low temperature plasmas; is defined as the plasma produced by the application of a certain electric current or electromagnetic radiation of gases present under a certain vacuum and at room temperature. Cold plasma; It is a generous biotechnological resource in the provision of innovative, environmentally friendly and economical solutions for the natural and life sciences, thanks to the variety of its mechanisms of action and its flexibility in application which allows it to be combined with other technologies. Especially in the last two decades, cold plasma technology offers alternative solutions for problems encountered in medicine, medical, environment, agriculture and food, because of reactive species that make up the mechanism of action can interact with biological systems. In this review, agricultural applications of cold plasma, seed germination and seed decontamination, soil enrichment, plasma active water applications and also effects of plasma on plant material in vitro are discussed.
URI: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/995481
http://hdl.handle.net/11452/20374
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2021 Cilt 35 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1_14.pdf540.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons