Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20365
Title: Geliştirilmiş anason hatlarında verim ve kaliteyi etkileyen agronomik morfolojik ve fizyolojik farklılıkların belirlenmesi
Other Titles: Determination of the agronomic, morphological and physiological differences which effected yield and quality in the developed anise lines
Authors: Boztaş, Gülsüm
Bayram, Emine
Keywords: Anason
Hat
Pimpinella anisum L.
Agronomik ve teknolojik özellikler
Oransal Büyüme Miktarı (OBM)
Net Asimilasyon Oranı (NAO)
Anise
Line
Agronomic and technological properties
Essential oil rate
Relative Growth Rate (RGR)
Net Assimilation Rate (NAR)
Issue Date: 4-Dec-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Boztaş, G. ve Bayram, E. (2021). "Geliştirilmiş anason hatlarında verim ve kaliteyi etkileyen agronomik morfolojik ve fizyolojik farklılıkların belirlenmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1), 55-74.
Abstract: Bu araştırma Bornova (İzmir) ekolojik koşullarında, farklı orijinli geliştirilen anason (Pimpinella anisum L.) hatlarında verim ve kaliteye etki eden agronomik, morfolojik ve fizyolojik farklılıkların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Deneme, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Deneme Alanında 2017 yılı üretim sezonunda, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Ele alınan 10 anason hattında morfolojik, agronomik ve kalite özelliklerinden bitki boyu, şemsiye çapı, toplam dal sayısı, meyveli dal sayısı, biyolojik verim, tane verimi, hasat indeksi, bin tane ağırlığı, uçucu yağ oranının yanı sıra Oransal Büyüme Miktarı [OBM] ve Net Asimilasyon Oranı [NAO] gibi bazı büyüme parametreleri incelenmiştir. Anasonda büyüme parametreleri yavaş vejetatif dönem (çimlenme sonrası-çiçeklenme öncesi) ve hızlı vejetatif dönem (çiçeklenme öncesi-olgunlaşma) olmak üzere iki farklı fenolojik dönemlerde incelenmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; bitki boyu 43.00-48.40 cm, şemsiye çapı 6.71-8.76 cm, toplam dal sayısı 6.20- 8.80 adet/bitki, meyveli dal sayısı 4.70-7.20 adet bitki-1 , biyolojik verim 130.54-180.55 kg da-1 , tane verim 50,85-69.47 kg da-1 , hasat indeksi %31.00-42.24, uçucu yağ oranı %1.83-2.58, bin tane ağırlığı 2.27-3.10 g arasında değişmiştir. En yüksek OBM 63.58 mg g-1 gün-1 ve 84.58 NAO g m-2 gün-1 değerleri hızlı vejetatif dönemde 3 No’lu genotipten elde edilmiştir.
This research was carried out to explore agronomic, morphological and physiological differences, which effects yield and quality of anise breeding lines originated from Bornova (İzmir) ecological conditions. A field experiment was conducted in the experimental fields of Ege University Faculty of Agriculture, Department of Field Crops in completely randomized blocks design with three replications during 2017 growing season. In 10 anise genotype, agronomic, morphological and quality characteristics; plant height, umbrella diameter, total number of branches, fruit number of branches, biological yield, grain yield, harvest index, thousand grain weight, essential oil rate were determined whereas growth parameters; Relative Growth Rate (RGR) and Net Assimilation Rate (NAR) were calculated for different phenological periods (slow vegetative stage [(post germination)-(pre-blooming)] and rapid vegetative stage [(pre-blooming)-(maturity)] of plants. According to the results of the research; plant height ranged between 43.00-48.40 cm while umbrella diameter 6.71-8.76 cm, total number of branches 6.20-8.80 branches plant-1 , number of fruit branches 4.70-7.20 branches plant-1 , the biological yield 130.54-180.55 kg da-1 , the grain yield 50.85-69.47 kg da-1 the harvest index 31.00-42.24%, the essential oil rate 1.83-2.58% and the 1000-grain weight 2.27-3.10 g respectively. The highest RGR 63.58 mg g-1 d-1 and NAR 84.58 g m-2 d-1 values were recorded at rapid vegetative stage of line-3.
Description: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (EÜ-BAP) tarafından desteklenen 18-ZRF-017 No’lu proje.
URI: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1076783
http://hdl.handle.net/11452/20365
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2021 Cilt 35 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1_5.pdf549.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons