Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20365
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBoztaş, Gülsüm-
dc.contributor.authorBayram, Emine-
dc.date.accessioned2021-06-14T08:52:22Z-
dc.date.available2021-06-14T08:52:22Z-
dc.date.issued2020-12-04-
dc.identifier.citationBoztaş, G. ve Bayram, E. (2021). "Geliştirilmiş anason hatlarında verim ve kaliteyi etkileyen agronomik morfolojik ve fizyolojik farklılıkların belirlenmesi". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1), 55-74.tr_TR
dc.identifier.issn2651-4044-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1076783-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/20365-
dc.descriptionEge Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (EÜ-BAP) tarafından desteklenen 18-ZRF-017 No’lu proje.tr_TR
dc.description.abstractBu araştırma Bornova (İzmir) ekolojik koşullarında, farklı orijinli geliştirilen anason (Pimpinella anisum L.) hatlarında verim ve kaliteye etki eden agronomik, morfolojik ve fizyolojik farklılıkların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Deneme, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Deneme Alanında 2017 yılı üretim sezonunda, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Ele alınan 10 anason hattında morfolojik, agronomik ve kalite özelliklerinden bitki boyu, şemsiye çapı, toplam dal sayısı, meyveli dal sayısı, biyolojik verim, tane verimi, hasat indeksi, bin tane ağırlığı, uçucu yağ oranının yanı sıra Oransal Büyüme Miktarı [OBM] ve Net Asimilasyon Oranı [NAO] gibi bazı büyüme parametreleri incelenmiştir. Anasonda büyüme parametreleri yavaş vejetatif dönem (çimlenme sonrası-çiçeklenme öncesi) ve hızlı vejetatif dönem (çiçeklenme öncesi-olgunlaşma) olmak üzere iki farklı fenolojik dönemlerde incelenmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; bitki boyu 43.00-48.40 cm, şemsiye çapı 6.71-8.76 cm, toplam dal sayısı 6.20- 8.80 adet/bitki, meyveli dal sayısı 4.70-7.20 adet bitki-1 , biyolojik verim 130.54-180.55 kg da-1 , tane verim 50,85-69.47 kg da-1 , hasat indeksi %31.00-42.24, uçucu yağ oranı %1.83-2.58, bin tane ağırlığı 2.27-3.10 g arasında değişmiştir. En yüksek OBM 63.58 mg g-1 gün-1 ve 84.58 NAO g m-2 gün-1 değerleri hızlı vejetatif dönemde 3 No’lu genotipten elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis research was carried out to explore agronomic, morphological and physiological differences, which effects yield and quality of anise breeding lines originated from Bornova (İzmir) ecological conditions. A field experiment was conducted in the experimental fields of Ege University Faculty of Agriculture, Department of Field Crops in completely randomized blocks design with three replications during 2017 growing season. In 10 anise genotype, agronomic, morphological and quality characteristics; plant height, umbrella diameter, total number of branches, fruit number of branches, biological yield, grain yield, harvest index, thousand grain weight, essential oil rate were determined whereas growth parameters; Relative Growth Rate (RGR) and Net Assimilation Rate (NAR) were calculated for different phenological periods (slow vegetative stage [(post germination)-(pre-blooming)] and rapid vegetative stage [(pre-blooming)-(maturity)] of plants. According to the results of the research; plant height ranged between 43.00-48.40 cm while umbrella diameter 6.71-8.76 cm, total number of branches 6.20-8.80 branches plant-1 , number of fruit branches 4.70-7.20 branches plant-1 , the biological yield 130.54-180.55 kg da-1 , the grain yield 50.85-69.47 kg da-1 the harvest index 31.00-42.24%, the essential oil rate 1.83-2.58% and the 1000-grain weight 2.27-3.10 g respectively. The highest RGR 63.58 mg g-1 d-1 and NAR 84.58 g m-2 d-1 values were recorded at rapid vegetative stage of line-3.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAnasontr_TR
dc.subjectHattr_TR
dc.subjectPimpinella anisum L.tr_TR
dc.subjectAgronomik ve teknolojik özelliklertr_TR
dc.subjectOransal Büyüme Miktarı (OBM)tr_TR
dc.subjectNet Asimilasyon Oranı (NAO)tr_TR
dc.subjectAniseen_US
dc.subjectLineen_US
dc.subjectAgronomic and technological propertiesen_US
dc.subjectEssential oil rateen_US
dc.subjectRelative Growth Rate (RGR)en_US
dc.subjectNet Assimilation Rate (NAR)en_US
dc.titleGeliştirilmiş anason hatlarında verim ve kaliteyi etkileyen agronomik morfolojik ve fizyolojik farklılıkların belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of the agronomic, morphological and physiological differences which effected yield and quality in the developed anise linesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage55tr_TR
dc.identifier.endpage74tr_TR
dc.identifier.volume35tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalBursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi / Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag Universitytr_TR
Appears in Collections:2021 Cilt 35 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1_5.pdf549.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons