Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20363
Title: Changes in climate parameters and their effects on renewable energy resources potential: Bursa sample
Other Titles: İklim parametrelerindeki değişiklikler ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeline etkileri: Bursa örneği
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Bölümü.
0000-0001-6349-9687
0000-0003-0018-0825
0000-0001-6826-2494
Arslan, Aslı Ayhan
Biçen, Tuğba
Vardar, Ali
Keywords: Climate change
Wind energy
Temperature anomaly
Renewable energy
Solar energy
İklim değişikliği
Rüzgar enerjisi
Sıcaklık anomalileri
Yenilenebilir enerji
Güneş enerjisi
Issue Date: 25-Nov-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, A. A. vd. (2021). "Changes in climate parameters and their effects on renewable energy resources potential: Bursa sample". Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1), 33-44.
Abstract: In this study, the objective was to find at what rate Bursa province of Turkey, is affected by the climatic process called "climate change" and the impacts of climate change on the potential of renewable energy resources, especially solar energy and wind energy. As a result of analyzes, it is seen that there is significant warming between 1960 and 2017. Especially soil temperatures and solar radiation intensity support this result. As a result of this work, it was determined that the changes in climate parameters for the province of Bursa have significant effects on renewable energy potential. According to the results obtained, there has been an increase of 34.5% in the solar energy potential, of 8.2% in thermal solar energy potential and of 3.6%-6.7 in soil temperature potential depending on the depths. In the wind energy potential, there was a decrease of 75% between 1960-1998 and an increase of 217.1% between 1999-2017.
Bu çalışmada, Türkiye’nin Bursa ilinin “İklim Değişikliği” adı verilen iklimsel süreçten ne oranda etkilendiği ve iklim değişikliğinin özellikle güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeline etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Analizler sonucunda 1960 ve 2017 yılları arasında önemli bir ısınma olduğu görülmektedir. Özellikle toprak sıcaklıkları ve güneş radyasyonu yoğunluğu bu sonucu desteklemektedir. Bu çalışma sonucunda, Bursa ili için iklim parametrelerindeki değişikliklerin yenilenebilir enerji potansiyeli üzerinde önemli etkileri olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, güneş enerjisi potansiyelinde %34.5, ısısal güneş enerjisi potansiyelinde %8.2 ve derinliklere bağlı olarak toprak sıcaklığı potansiyelinde %3.6-6.7 artış olmuştur. Rüzgar enerjisi potansiyelinde 1960-1998 yılları arasında %75 azalma ve 1999-2017 yılları arasında %217.1 artış gözlenmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1095405
http://hdl.handle.net/11452/20363
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2021 Cilt 35 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35_1_3.pdf565.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons