Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2030
Title: Bursa İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı çalışan hekimlerde iş doyumu ve yaşam kalitesi düzeyi ile etkileyen etmenler
Other Titles: Job satisfaction and quality of life level of physicians working under Bursa Provincial Public Health Department and influencing factors
Authors: Pala, Kayıhan
Emiroğlu, Pelin Şavlı
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: İş doyumu
Yaşam kalitesi
Birinci basamak hekimi
Job satisfaction
Quality of life
Primary care physician
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Emiroğlu, P. Ş. (2015). Bursa İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı çalışan hekimlerde iş doyumu ve yaşam kalitesi düzeyi ile etkileyen etmenler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kesitsel tipte yapılmış olan bu araştırmada amaç; Sağlıkta Dönüşüm Programı ve beraberinde birinci basamak sağlık örgütlenmesindeki değişim sonrasında, Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı olarak Bursa il merkezinde çalışan birinci basamak hekimlerinde iş doyumu ve yaşam kalitesi düzeyleri ile bunları etkileyen etmenleri incelemektir. Araştırmanın evrenini Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne (HSM) bağlı 117 Aile Sağlığı Merkezi (ASM), 3 Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve diğer birimler oluşturmaktadır. Çalışmaya 529 kişi (%92,16) katılmıştır. Çalışmaya katılan birinci basamak hekimlerinin %86,20'si ASM'de, %8,13'ü TSM'de ve % 5,67'si HSM'de çalışmaktadır. ASM ile TSM/HSM'de çalışan hekimler arasında anlamlı fark olmamakla birlikte birinci basamakta çalışan hekimlerin yarısından fazlası aldığı ücretten tatmin olmamaktadır (p=0,522). Çalışmaya katılan hekimlerin %10,02'sinin (53 kişi) iş doyumu yüksek ; %89,98'inin (476 kişi) orta ve düşük, WHOQOL-8 Yaşam Kalitesi puan ortalamaları ise 26,47 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada hekimlerin ücretten tatmin olması ve çalıştıkları kurumdan memnun olmaları hem yaşam kalitesini hem de iş doyumunu arttırırken, hasta/hasta yakını tarafından şiddete uğramaları ve üç haftadan az izin kullanmaları hem yaşam kalitesini hem de iş doyumunu azaltmaktadır. Hekimlerin özlük hakları korunacak şekilde ücret artışlarının sağlanması, hasta/hasta yakını tarafından şiddete uğramasının engellenmesi ve yasal hakkı olan izin hakkının ücret kaybı kaygısı olmadan kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerinin yapılması hekimlerin iş ve yaşam kaliteleri açısından son derece önemlidir.
This cross-sectional study's aim was to examine primary care physicians' job satisfaction and life quality levels and the effecting factors after changes in primary care service organization with Health Transition Programme, in Bursa city center. Study population included 117 Family Health Center (FHC), 3 Community Health Center (CHC) and other departments that linked with Bursa Public Health Directorate (PHD). Physicians' 86,20% was working at FHC, 8,13% was working at CHC and 5,67 was working at Bursa PHD. More than half of physicians working in primary care are not satisfied with their salaries although there is no significant difference between physicians working in FHC and CHC/ PHD (p=0,522). It has been found that the job satisfaction of 10.02% of physicians (53 people) joining the study is high and that the job satisfaction of 89.98% of physicians (476 people) is moderate and low. WHOQOL-8 quality of life score average was 26,47. In this study it's found that physicians' satisfaction from salary and institution increase quality of life and job satisfaction; violence from patient/ patient's relative and using permission <3 weeks decrease quality of life and job satisfaction.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2030
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389736.pdf10.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons