Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2025
Title: Judith Butler ve post-modern feminizm
Other Titles: Judith Butler and post-modern feminism
Authors: Cevizci, Ahmet
Saliya, Derya Aybakan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Anabilim Dalı/Sistematik Felsefe ve Mantık Bilim Dalı.
Keywords: Feminizm
Post-modern feminizm
Cinsiyet
Toplumsal cinsiyet
Evrensel kadın kategorisi
Farklılıklar
Demokrasi
Temsil
Feminism
Post-modern feminism
Sex
Gender
Universal category of woman
Differences
Democracy
Representation
Issue Date: 20-Jun-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Saliya, D. A. (2013). Judith Butler ve post-modern feminizm. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: "Judith Butler ve Post-Modern Feminizm" isimli yüksek lisans tezinin amacı Judith Butler'in post-modern feminizme yaptığı katkıları ele almaktır. Çağdaş feminizm tartışmaları içerisinde adı oldukça sık geçen Butler, özne, iktidar ve kimlik arasındaki ilişkiyi inceler ve feminizmin temsil iddiasında bulunduğu kadınlar kategorisine çeşitli yönlerden eleştiriler yöneltir. Ona göre bir kadın kategorisinin neye göre belirlendiği sorgulanması gereken bir problem olarak durmaktadır. Öte yandan o, evrensel bir kadın kategorisinin farklı kadınlık deneyimlerini görmezden geldiğini ve kadınlar arasındaki tarihsel, kültürel, toplumsal ve diğer farklılıkları indirgemeci bir tarzda ele aldığını düşünür. Bu yüzden o, feminizmde radikal bir demokratik dönüşümü başlatmak ister. Feminizmde sömürgeleştirici olmayan bir temsil tarzını gerekli görür. Bunu cinsel kimliklerinden dolayı şiddete maruz kalanların haklarını korumak için gerekli gördüğü gibi feminizmin dışlayıcı bir tavırdan uzak durması için de gerekli görür. Butler'in feminizm ile ilgili görüşlerini ve post-modern feminizme yaptığı katkıları doğru bir biçimde ortaya koyabilmek için tezin birinci bölümünü post-modern feminizmin ne olduğuna ayırdık ve burada post-modern feminizmin genel özelliklerini sunmaya çalıştık. Tezin ikinci bölümünü ise Judith Butler'in feminizm görüşüne ayırdık. Bu kısımda cinsiyet/toplumsal cinsiyet meselesi, Butler'in görüşleri bağlamında ele alındı. Böylece onun feminizm ile yürüttüğü yapıcı eleştirel ilişkinin temel dayanakları ortaya konmaya çalışıldı. Sonuç kısmında ise Butler'in toplumsal cinsiyete yönelik görüşlerinin feminizm açısından öneminden hareketle onun feminizme yaptığı katkılar izah edilmeye çalışıldı.
The main purpose of this thesis under the title "Judith Butler and Post-Modern Feminism" is to deal about Judith Butler's contributions to post- modern feminism. Butler-her name well known commonly in the study of contemporary feminisim- analyzes the relationship between subject, power and identity; and she criticizes the `category of women from various aspects, which feminists claim that they represent it. According to Butler, the fact that how category of women is decided should be interrogated. On the other hand, she thinks that universal category of women ignores different women experiences and reduces historical, cultural and societal differences between women. But Butler wants to start radical democratical revolution in feminism. She finds a style of representation which does not colonise to be necessary . She finds it necessary to protect rights of people who are exposed to violence because of their sexual identity and to preserve feminism from exclusionist attitude. The first part of the thesis ellaborates what post- modern feminism is all about and its main caracteristics in order to put Butler's ideas of feminism and contributions to post- modern feminism. The second part of the thesis emphasizes on Butlers feminism view. In this part issue of sex/gender is discussed in terms of Butler's attitude. Thus the basic foundations of Butlers positive critical relationship with feminism have been explained. In result and conlusion part the importance and position of Butlers thoughts about gender in relation to feminism was remarked and explained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2025
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333909.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons