Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2022
Title: PET/BT'nin meme kanserinde hasta takibine katkısı
Other Titles: The impact of PET/BT on clinical management of breast cancer patients
Authors: Alper, Eray
Ersoy, Faik
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nükleer Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Meme kanseri
FDG-PET
Kemik sintigrafisi
Kemik metastazı
Breast cancer
Bone scintigraphy
Bone metastasis
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersoy, F. (2008). PET/BT'nin meme kanserinde hasta takibine katkısı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) onkolojide önemli yeri olan ve giderek yaygınlaşan bir görüntüleme yöntemidir. Biz bu çalışmada F18- florodeoksiglukoz (FDG) PET/BT’nin meme kanserli olguların takibine katkısını, Tc99m-metilendifosfonat (MDP) kemik sintigrafisi bulguları, tümör belirteçleri, klinik parametreler ve mevcut radyolojik görüntüleme yöntemlerinin sonuçları ile birlikte değerlendirmeyi amaçladık. Haziran 2006 ile Eylül 2007 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’na meme kanseri tanısıyla FDG-PET/BT çekimi yapılmak üzere gönderilen ve aynı zamanda yakın tarihli (en fazla 3 ay) Tc99m-Metilendifosfonat (MDP) ile kemik sintigrafisi çekimi yapılmış ve tümör belirteç düzeyi bakılmış toplam 50 hasta çalışmaya alındı. Tüm olguların PET/BT görüntülemeleri anabilim dalımızda mevcut çok kesitli BT entegre edilmiş PET tarayıcıda (Siemens Biograph 6 LSO) yapıldı. Kemik sintigrafisi çekimleri 31 (%62) hastada bizim merkezimizde, 19 (%38) hastada ise farklı dış merkezlerde yapılmıştı. Olguların 16’sında (%32’sinde) PET/BT ile progresyon saptandı. Progresyon saptanan bu olguların 14’ünde (%87’sinde) tümör belirteçleri yüksekti . PET/BT ile progresyon saptanan olguların 2’sinde (%13’ünde) ise tümör belirteçleri normaldi. 9 olguda (%18) PET/BT çekimi sonrası evre değişikliği olmuştur. 9 olgunun tamamında evrede artış saptanmıştır. Sonuç olarak ,FDG-PET/BT konvansiyonel görüntüleme yöntemleri ve laboratuar parametreler ile karşılaştırıldığında meme kanseri olgularının takibinde avantajlar getirmektedir. FDG-PET/BT meme kanseri olgularının yeniden değerlendirilmesinde tümör belirteçleri ve kemik sintigrafisi gibi parametrelerden daha güvenilir, doğruluğu daha yüksek bir görüntüleme yöntemidir. FDG-PET/BT’nin avantajlarından biri de iskelette olduğu kadar, lenf nodları, yumuşak doku ve organların değerlendirilmesinde de kullanılabilmesidir. Ancak FDG-PET/BT’nin maliyeti ve ulaşılabilirliği ile osteosklerotik metastazların kemik sintigrafisi ile daha iyi saptanabildiğine dair yaygın görüşler nedeniyle bu yöntemlerin birbirinin tamamlayıcısı olarak değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.
Positron Emission Tomography with 18-Fluorodeoxyglucose (FDGPET) is an imaging technique that has a great importance and is becoming more widespread in oncology. In our study, we aimed to evaluate the role of FDG-PET in follow-up of the breast cancer patients and to assess the findings of PET/CT with the findings of Tc99m-methylene diphosphonate (MDP) bone scintigraphy, tumor markers, clinical parameters and existing radiologic imaging modalities. 50 breast cancer patients referred to Uludag University Faculty of Medicine Nuclear Medicine Department for FDG-PET/CT imaging between June 2006 and September 2007 who had Tc99m-methylene diphosphonate (MDP) bone scintigraphy and tumor markers examination in the last 3 months were included in our study. The PET/CT scanning of all patients were done with the present PET scanner integrated with multislice CT (Siemens Biograph 6 LSO) in our department. In 31 patients (62%), bone scintigraphy was performed in our center but in 19 patients (38%) it was performed in other centers. In the 16 patients (%32 of all patients) progression was determined with PET/CT scanning. In 14 of these patients with progression, the tumor markers were elevated. In the remaining 2 patients, tumor markers were normal. The stage of the cancer was altered in 9 cases (18%) after PET/CT scanning. In all nine cases, PET/CT scanning increased the stage of the disease. As a result; when FDG-PET/CT scanning is compared with the conventional imaging modalities and laboratory parameters, FDG-PET/CT has advantages in follow-up of breast cancer patients. In the follow-up of breast cancer patients, FDG-PET/CT is more reliable method than the parameters like tumor markers and bone scintigraphy. One of the advantages of the FDG-PET/CT scanning is its ability in the assesment of lymph nodes, soft tissues and organs as well as in skeleton. But due to the accessibility and cost of FDG-PET/CT and common agreement about the superiority of bone scintigraphy in the detection of osteosclerotic metastasis, it is suggested to use both imaging procedures as complemantary to each other, instead of using only one of them.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2022
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289252.pdf889.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons