Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2016
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKumaş, M. Salih-
dc.contributor.authorAizatullov, Redif-
dc.date.accessioned2019-11-29T09:20:37Z-
dc.date.available2019-11-29T09:20:37Z-
dc.date.issued2013-06-24-
dc.identifier.citationAizatullov, R. (2013). Zekât, hac ve umre konularında Hanefî ve Şâfiîlerin farklı görüşleri ve dayandığı deliller. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2016-
dc.description.abstractZekât, hac ve umre gibi önem arzeden ibadet konularının değişik fıkıh ekolleri tarafından farklı yorumlanmış olması, çoğu zaman konuya hâkim olmayanların ve mezheplerin kaynaklarına inemeyenlerin yanlış değerlendirmelerine sebep olmaktadır. Birinci bölümde her iki mezhepten, mezhep kurucularından ve mezheplerin usûl ve sistematiğinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde zekât, zekâtı verecek ve alacak olan kişilerden, hangi mallardan ve hangi miktarlarda zekâtın verilmesi gerektiği, zekât ile ilgili konularda Hanefî ve Şâfiî mezheplerin görüşleri ve delilleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde hac ve umre ibâdetleri hususunda iki mezhebin görüşleri, ihtilâf ettikleri meseleler, delilleri ile birlikte mukayeseli olarak anlatılmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractDifferent prayer topics such as zakah, hajj and umrah as need a much of importance are interpreted differently by different schools of fiqh. But too often the people who do not understand this topics and who can not check the sources of madhab becomes a cause of incorrect assessments.In the first part says about the founders and the principles, systeme of both madhab.In the second partis considered the zakah,the people who must pay out zakah and who need to get it; also explaining the amount of zakah and the goods that should payd zakah from. And last of all there speaks about opinion and arguments of madhabs Hanafî and Shafi on the subject.In the last third part says about the opinion of two madhabs about hajj and umrah; their controversial moments, is explained in comparison with the evidence.en_US
dc.description.sponsorshipTürkiye Diyanet Vakfıtr_TR
dc.format.extentXII, 181 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectZekâttr_TR
dc.subjectHactr_TR
dc.subjectUmretr_TR
dc.subjectHanefi mezhebitr_TR
dc.subjectŞafii mezhebitr_TR
dc.subjectİhtilaftr_TR
dc.subjectZakahen_US
dc.subjectHajjen_US
dc.subjectUmrahen_US
dc.subjectHanafî madhaben_US
dc.subjectShafi madhaben_US
dc.subjectDisputeen_US
dc.titleZekât, hac ve umre konularında Hanefî ve Şâfiîlerin farklı görüşleri ve dayandığı delillertr_TR
dc.title.alternativeDifferent views and arguments of Hanafi and Shafi madhabs on the topics zakah, hajj and umrahen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333899.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons