Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20167
Title: Sosyal güvenlik ve halkla ilişkiler
Other Titles: Social security and public relations
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Alper, Yusuf
Kaya, Pir Ali
Keywords: Social security
Public relations
Sosyal güvenlik
Halkla ilişkiler
Issue Date: 1990
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alper, Y. ve Kaya, P. A. (1990). ''Sosyal güvenlik ve halkla ilişkiler''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1-2), 41-53.
Abstract: Regardless of age, gender and status, it is not possible to say that social security, which concerns every individual living in the community throughout his life, is known in parallel with its importance for individuals and parties related to social security. In other words, social security has not been sufficiently "recognised" yet. In many respects, social security is developing under a dense fog. Insufficient and even incorrect information of individuals and interested parties about social security, which concerns them very closely, leads to inefficient discussions, misunderstandings and erroneous practices that lead to waste of time and resources. The problem is not one-sided. There are also problems in the perspective and information flow from institutions to individuals and related parties, and these problems can lead to significant loss of rights. At this point, the need for a healthy and adequate exchange of information between social security institutions and individuals and related parties arises, which is within the scope of public relations. In this study, the importance of public relations for the functioning of the social security system will be tried to be emphasized from various angles. In this way, the deficiencies of Turkish social security institutions and especially social insurances will be pointed out, and they will be tried to approach the issue in a way that will compensate these deficiencies. For this purpose, first of all, social security, public relations and public relations in the public sector will be emphasized briefly. Then, the relationship between public relations from different perspectives regarding the functioning of social security systems will be discussed.
Yaşı, cinsiyeti ve statüsü ne olursa olsun, toplum içinde yaşayan her ferdi, bütün hayatı boyunca çok yakından ilgilendiren sosyal güvenliğin, fertler ve sosyal güvenlikle ilgili taraflar bakımından sahip olduğu öneme paralel şekilde bilindiğini söylemek mümkün değildir. Bir başka ifade ile, sosyal güvenlik henüz yeteri kadar "farkedilmemiştir". Bir çok açıdan sosyal güvenlik yoğun bir sis perdesi altında gelişmektedir. Fertlerin ve ilgili tarafların, kendilerini çok yakından ilgilendiren sosyal güvenlikle ilgili bilgilerinin yetersiz ve hatta yanlış olması, zaman ve kaynak israfına yol açan verimsiz tartışmalara, yanlış anlamalara ve hatalı uygulamalara yol açmaktadır. Problem tek yönlü değildir. Kurumlardan fertlere ve ilgili taraflara doğru olan bakış açısında ve bilgi akışında da problemler vardır ve bu problemler önemli hak kayıplarına yol açabilmektedir. Bu noktada, sosyal güvenlik kurumları ile fertler ve ilgili taraflar arasındaki bilgi alışverişinin sağlıklı ve yeterli şekilde sağlanması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır ki bu da halkla ilişkilerin ilgi alanına girmektedir. Bu çalışmada, sosyal güvenlik sisteminin işleyişi bakımından halkla ilişkilerin önemi, çeşitli açılardan ele alınarak vurgulanmaya çalışılacaktır. Bu şekilde, Türk sosyal güvenlik kurumlarının ve özellikle de sosyal sigortaların bu yönde eksiklikleri belirtilmeye, konuya bu eksiklikleri telafi edecek şekilde yaklaşmaları sağlanmaya çalışılacaktır. Bu amaçla, önce kısaca sosyal güvenlik, halkla ilişkiler ve kamu kesiminde halkla ilişkiler· üzerinde durulacaktır. Daha sonra sosyal güvenlik sistemlerinin işleyişi ile ilgili değişik açılardan halkla ilişkiler ilişkisi üzerinde durulacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20167
Appears in Collections:1990 Cilt 11 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1-2_5.pdf3.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons