Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20164
Title: Latin Amerika'da kronik enflasyon ve enflasyonun yapısal analizi
Other Titles: Structural analysis of chronic inflation and inflation in Latin America
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü
Ölmezoğulları, Nalan
Keywords: Latin America
Inflation
Latin Amerika
Enflasyon
Issue Date: 1990
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ölmezoğulları, N. (1990). ''Latin Amerika'da kronik enflasyon ve enflasyonun yapısal analizi''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1-2), 11-19.
Abstract: In Latin American countries, two opposing currents of thought have been trying to explain the causes of inflation and offer solutions since the 19th century: monetarism and structuralism. According to Latin American monetarism, the causes of inflation here are similar to those in other parts of the world and are basically a problem of excess demand. The structuralist approach explains the inflationary tendencies of this region with some institutional features. The divergence in the causes of inflation is also reflected in the policies proposed by the two schools. The debate between the monetarist and the structuralist school was not only at the theoretical level, Latin American governments made attempts at different times to implement the proposals of the two sides. The structuralist analysis of inflation was developed for the first time in response to the continuous price increases in Latin American countries and the failure of the IMF-based monetarist stabilization policies. However, there have been attempts to explain inflationary trends in other developing countries with this approach. In the second part of the study, the emergence of the structuralist school as a general anti-market view and its doubts about the effectiveness of the free market mechanism in underdeveloped countries will be discussed. Especially in the context of Latin American countries, the structuralist approach on the reasons for the emergence of inflation will be explained in the third chapter, and the proposed policies against inflation will be explained in the fourth chapter.
Latin Amerika ülkelerinde, 19. yüzyıldan bu yana sürekli hale gelen enflasyonun nedenlerini açıklama ve çözüm önerileri getirme çabasında olan iki karşıt düşünce akımından söz edilebilir: monetarizm ve yapısalcılık. Latin Amerika monetarizmine göre, buradaki enflasyonun nedenleri dünyanın diğer bölgelerindekilere benzer özellikler göstermektedir ve temel olarak bir talep fazlası sorunudur. Yapısalcı yaklaşım ise, bu bölgenin enflasyonist eğilimlerini bazı kurumsal özellikler ile açıklamaktadır. Enflasyonun ortaya çıkış nedenlerindeki ayrılık, iki okulun önerdikleri politikalara da yansımaktadır. Monetarist ve yapısalcı okul arasındaki tartışma yalnız teorik düzeyde kalmamış, Latin Amerika hükümetleri, değişik zamanlarda iki tarafın önerilerini uygulama girişimlerinde bulunmuşlardır. Enflasyonun yapısalcı analizi ilk kez Latin Amerika ülkelerinde yaşanan sürekli fiyat yükselişleri ve uygulanan IMF kökenli monetarist istikrar politikalarının başarısızlığı karşısında geliştirilmiştir. Bununla birlikte sonraları, diğer gelişmekte olan ülkelerdeki enflasyonist eğilimleri de bu yaklaşım ile açıklama girişimleri olmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde, genel bir piyasa karşıtı görüş olarak yapısalcı okulun ortaya çıkışı ve azgelişmiş ülkelerde serbest piyasa mekanizmasının etkinliğine ilişkin kuşkuları ele alınacaktır. Özellikle Latin Amerika ülkeleri bağlamında enflasyonun ortaya çıkış nedenleri konusunda yapısalcı yaklaşım üçüncü bölümde, enflasyona karşı uygulanması önerilen politikalar ise dördüncü bölümde açıklanmaya çalışılacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20164
Appears in Collections:1990 Cilt 11 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1-2_2.pdf2.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons