Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20127
Title: Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul eden yahudi âlim: Natanel ben Feyyûmî
Other Titles: A jewish scholar who accepted prophethood of Prophet Muhammad: Natanel ben Fayyūmī
Authors: Meral, Yasin
Keywords: Natanel ben Feyyûmî
İsrailoğulları
Tevrat
Hz. Muhammed
Kur’an
Children of Israel
Torah
Prophet Muhammad
Qur’an
Issue Date: 25-Dec-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Meral, Y. (2020). "Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul eden yahudi âlim: Natanel ben Feyyûmî." Oksident, 2(2), 261-267.
Abstract: Natanel ben Feyyûmî, 12. yüzyıl Yemen Yahudi cemaatinin liderlerinden olup Bustânu’l-Ukûlisimli eseri günümüze ulaşmıştır. Feyyûmî, bu eserinde Allah’ın birliği, ona ibadet, ahiret, tövbe ve Mesih’in gelişi gibi farklı konulardan bahsetmektedir. Müellif, ayrıca Tevrat’ın neshedilmediğini ve geçerliliğini koruduğunu vurgulamaktadır. O, bunu yaparken Kur’an ayetlerine müracaat etmektedir. Müellifin üzerinde durduğu hususlardan birisi de Tanrı’nın her dönemde her topluluk için bir rehber göndermesidir. Bu çerçevede o, Hz. Muhammed’i Tanrı tarafından Araplara gönderilmiş bir peygamber olarak görmektedir. Hz. Muhammed’in risaletinin Araplarla sınırlı olduğunu iddia eden Feyyûmî, Yahudilerin Hz. Muhammed’in getirdiği şeriata inanmak zorunda olmadıklarını belirtmektedir. Müellif, bu iddiasını destekleme adına Kur’an’dan ayetler paylaşmakta ve Hz. Muhammed’in sadece Araplara gönderildiğini ispatlamaya çalışmaktadır. Feyyûmî, Yahudi geleneğinde Hz. Muhammed’in Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunu kabul eden istisnai bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüz araştırmacıları Feyyûmî’nin bu düşüncesinin temelinde İsmailî düşüncenin etkisi olduğunu düşünmektedir. Zira İsmailî düşünceye göre Allah her dönemde her millete bir peygamber veya rehber göndermektedir. Bu çerçevede Hz. Muhammed de Araplara gönderilmiş ve peygamberliği sadece Araplar için geçerli bir peygamberdir.
Natanel ben Fayyūmīis one of the leaders of the 12th century Yemen Jewish community, and his work Bustānu'l-Ukūl has survived to the present day. In this work, Fayyūmītalks about different issues such as the unity of God, the worship, the hereafter, the repentance, and thecoming of the Messiah. The author also emphasizes that the Torah is not abrogated and keeps its validity. While doing this, he refers to the Quranic verses. One of the points the author emphasizes is that Godsends a guide for every community in every period. In this framework, he sees Muhammad as a prophet sent by Godto the Arabs. Claiming that Muhammad's prophethood was limited to Arabs, Fayyūmīsaid that the Jews have no necessity to believe the shariah brought by Muhammad. The author shares verses from the Quran to support this claim, and he tries to prove that Muhammad was sent only to the Arabs. Fayyūmī, in the Jewish tradition, emerges as an exceptional personality who accepts that Muhammad is a prophet sent by God. Today's researchers think that the basis of the thought of Fayyūmīis the influence of Ismaili thought. Indeed, the Ismaili thought claims that God sends a prophet or a guide to every nation in every period. In this context, Muhammad was sent to the Arabs, and his prophethood is valid only for Arabs.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1450088
https://doi.org/10.5281/zenodo.4395175
http://hdl.handle.net/11452/20127
ISSN: 2687-2749
Appears in Collections:2020 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_5.pdf845.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons