Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20120
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAydın, Fuat-
dc.date.accessioned2021-05-20T12:44:23Z-
dc.date.available2021-05-20T12:44:23Z-
dc.date.issued2020-09-18-
dc.identifier.citationAydın, A. (2020). “Bir Endülüs yahudisinden Osmanlı başdefterdârlığına: Abdüsselâmel-Mühtedîel-Muhammedî ve Risâletü’l-Hâdiye’si üzerine bir araştırma”. Oksident 2(2), 123-164.tr_TR
dc.identifier.issn2687-2749-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1259029-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5281/zenodo.4309779-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/20120-
dc.description.abstractOsmanlı devleti, kendisinden önceki İslam toplumları gibi kuruluşundan yıkıldığı ana kadar çok sayıda dinî ve etnik farklılıkları içinde barındıran bir devlet olmuştur. Başlangıcı Kur’ân’ın inişine kadar götürülen, İslam dışı dinleri (daha çok da aynı dinî geleneği paylaşan Yahudilik ve Hıristiyanlığı) eleştiren ve Hz. Peygamber’in bu dinlerin metinlerinde haber verildiğini ortaya koymaya çalışan bir literatür oluştu. Reddiye literatürü olarak adlandırılan bu gelenek, Osmanlı döneminde de ortaya koyduğu örneklerle varlığını devam ettirdi. On dokuzuncu yüzyıla kadar bu tür metinlerin çok azı Müslümanlar, önemli bir kısmı ise Yahudi ve Hıristiyan kökenli mühtediler tarafından kaleme alınmıştır. Genelde konjonktürel olan bu metinlerden biri de, Başdefterdârlığa kadar yükselen, Endülüs kökenli bir Yahudi mühtedisi olan Abdüsselâm el-Mühtedî tarafından kaleme alınan Risâletü’l-hâdiye adlı risâledir. Eser, Osmanlı Yahudilerinin sayılarının ve toplumsal görünürlüklerin artması bağlamında kaleme alınmıştır. Kendisinden sonra yazılanlar üzerinde önemli bir etkisi görülür. XIX ve XX. Yüzyılda hâlâ kullanılmaya devam eden metin Yahudilikteki neshin varlığını, Hz. Peygamber’in Kitab-ı Mukaddes’te müjdelenmesi ve Tevrat’ın kelimelerinin değiştirilmesi ve ona ilaveler yapılması meselelerini ele alır.tr_TR
dc.description.abstractLike the Islamic societies before it, the Ottoman Empire has been a state harboring a significant amount of religious and ethnic differences from its beginning until its collapse. Criticizing the non-Islamic religions (mostly Judaism and Christianity, which share the same religious tradition) is acknowledged to be started with the revealing of the Quran. By time from this critizing a literatüre has emerged that tries to reveal that the prophet was mentioned in the texts of these religions.This tradition, which is called the Reddiye literature, continued its existence in the Ottoman period with the examples it produced. Until the nineteenth century, a significant part n such texts were written by Muslims, and by converts of Jewish and Christian origin. One of these texts which are generally conjunctural, is the Risālat al-hādiyah. It was written by Abdussalām al-Muhtadī, an Andalusian Jewish-Convert Muslimwho rose to the position of Başdefterdâr,in the context of the increase in numbers and social visibility in the Ottoman Jews. It had a significant impact on what was written after him. The text, which was still used in the nineteenth and twentieth centuries, explains the existence of abrogation (nesḫ) in Judaism. It deals with the proclamation (tebşîrât) of the Prophet in the Bible and changing (taḥrîf) the words of the Torah and adding supplements to it.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectOsmanlı yahudileritr_TR
dc.subjectReddiyelertr_TR
dc.subjectAbdüsselâm el-Mühtedîtr_TR
dc.subjectNesḫtr_TR
dc.subjectTahrîftr_TR
dc.subjectTebşîrtr_TR
dc.subjectEndülüs yahudileritr_TR
dc.subjectOttoman jewsen_US
dc.subjectRefutationsen_US
dc.subjectAbdussalām al-Muhtadīen_US
dc.subjectAbrogationen_US
dc.subjectTabshīraten_US
dc.subjectAndalusian jewsen_US
dc.titleBir Endülüs yahudisinden Osmanlı başdefterdârlığına: Abdüsselâmel-Mühtedî el-Muhammedî ve Risâletü’l-Hâdiye’si üzerine bir araştırmatr_TR
dc.title.alternativeFrom an Andalusian jew to the Ottoman başdefterdarlık: A studyon Abdussalāmal-Muhtadīal-Muhammadī and his Risālatal-hādiyahen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage123tr_TR
dc.identifier.endpage164tr_TR
dc.identifier.volume2tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalOksident: Yahudilik, Hıristiyanlık ve Batı Araştırmaları Dergisitr_TR
Appears in Collections:2020 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_1.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons