Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2007
Title: Melankolik özellikler gösteren majör depresif bozukluk tanısı almış hastalarda serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF) ve leptin düzeyleri
Other Titles: Serum brain derived neurotrophic factor (BDNF), vascular endothelial growth factor (VEGF) and leptin levels in patients with the diagnosis of severe major depressive disorder with melancholic features
Authors: Kırlı, Selçuk
Kotan, Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Depresyon
BDNF
VEGF
Leptin
Depression
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kotan, Z. (2009). Melankolik özellikler gösteren majör depresif bozukluk tanısı almış hastalarda serum beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF) ve leptin düzeyleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı biyolojik faktörlerin majör rol oynadığı bilinen ağır şiddette melankolik depresyon hastaları ve sağlıklı kontrollerden oluşan iki grup oluşturarak, hasta ve kontrol grubunda BDNF, VEGF ve leptin serum düzeylerini belirlemek ve birbiriyle karşılaştırmaktır. Bu amaçla psikiyatrik tedavi kullanmayan Major Depresif Bozukluk - Melankolik Özellikler Gösteren tanısı alan 40 hasta ile 40 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm katılımcıların demografik bilgileri alınmış, fizik muayeneleri yapılmış, rutin olarak istenen tetkiklerin yanı sıra BDNF, VEGF ve leptin serum düzeyleri belirlenmiştir. Hasta grubunun depresyon öyküleri alınarak Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HAM-D) ile Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (HAM-A) ölçeği uygulanmıştır.Çalışmaya alınan hasta ve kontrol grubunda BDNF, VEGF ve leptin düzeyleri açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır. Özkıyım girişimi olan hastalarda BDNF düzeylerinin diğer hastalardan ve kontrol grubundan düşük olduğu; BDNF düzeyleri ile depresif atak sayısı arasında da negatif korelasyon bulunduğu tespit edilmiştir. VEGF düzeylerinin HAM-D ile değerlendirilen depresyon şiddeti arttıkça düştüğü belirlenmiştir. Leptin düzeylerinin her iki grupta vücut kitle indeksi ile doğru orantılı olduğu ve kontrol grubunda kadın hastaların leptin düzeylerinin erkeklerden yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak BDNF, VEGF ve leptin düzeyleri ile ağır şiddette melankolik özellikli depresyon arasında ilişki saptanmamıştır. BDNF'nin depresyonun yinelemeleri ve özkıyım girişimi varlığı ile; VEGF'nin ise depresyonun şiddeti ile ilişkili olduğu düşünülmüştür.
The aim of this study is to determine serum BDNF, VEGF and leptin levels in patients with severe melancholic depression and healthy controls, and to compare these two groups with each other. 40 drug-free patients with Major Depressive Disorder With Melancholic Features and 40 healthy controls were included in the study. Demographic information and physical examination were documented for both groups. Blood samples were taken for serum BDNF, VEGF and leptin levels in addition to routine laboratory tests. History of depression was recorded. Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) and Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) were applied to the patients.There was no statistically significant difference of BDNF, VEGF and leptin levels between two groups. Serum BDNF levels of patients with suicide attempts were significantly lower than the other patients and controls. There was a negative correlation between BDNF levels and the number of depressive episodes. It was noted that VEGF levels decreased with increased severity of depression measured by HAM-D. Leptin levels were positively correlated with body mass index in both groups. Female controls had higher leptin levels than the male controls. In conclusion, no association was detected between severe melancholic depression and BDNF, VEGF and leptin levels. BDNF is thought to be related to recurrences of depression and suicide attempts. VEGF may be related to severity of depression.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2007
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307149.pdf510.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons