Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2003
Title: Finansal piyasalarda düzenleme: Uluslararası bankacılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve Türk bankacılık sistemi
Other Titles: Regulation of financial markets: International banking regulation and the Turkish banking system
Authors: Ertürk, Emin
Tellioğlu, Tuğba
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı.
Keywords: Finansal düzenlemeler
Basel-I
Basel-II
Basel-III
Türk bankacılık sistemi
Financial regulations
Turkish banking system
Issue Date: 1-Nov-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tellioğlu, T. (2011). Finansal piyasalarda düzenleme: Uluslararası bankacılık faaliyetlerinin düzenlenmesi ve Türk bankacılık sistemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küreselleşme hareketleri, ülkeleri finansal anlamda bir bütün haline getirerek finans sektörünün sınır tanımaz bir şekilde büyümesine yol açmıştır. Böylece gelişen finans sektörünün ve bu sektörün önemli bir parçası olan bankacılık sisteminin düzenlenmesi önemli bir olgu haline gelmiştir. Uluslararası alanda faaliyet gösteren bankalar için ortak bir standart oluşturma ihtiyacı, 1988 yılında Basel Komitesi tarafından Basel-I'in yayınlanmasıyla giderilmiştir. Basel-I, geniş bir uygulama alanı bulmuş ancak 1990'lı yıllarda çıkan önemli finansal krizleri önlemede ve gelişen finansal sektör ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz kaldığından yerini 2004'te yayınlanan Basel-II'ye bırakmıştır. Daha duyarlı risk ölçüm yöntemlerine sahip olan Basel-II, bankaların kredi verme şartlarını ağırlaştırmakta ve teminat konusunda işletmelere ağır şartlar getirmektedir. Ancak 2007 yılında ABD'de başlayan ve 2008 yılında tüm ülke ekonomilerini etkileyerek derin bir bunalıma sürükleyen Dünya Finans Krizini engellemede yetersiz kalan Basel-II, eleştirilerin hedef noktası haline gelmiştir. Kriz sonrası değiştirilip geliştirilen Basel-II kriterleri, 2010 yılında Basel-III adı altında toplanarak kamuoyuna sunulmuştur. Öncelikle Basel-I, daha sonra Basel-II, son olarak da Basel-III hakkında olumlu ve olumsuz görüşlere yer vermek ve bu standartların Türk Bankacılık Sistemi'ni nasıl etkilediğini incelemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Türk Bankacılık Sistemi'nin Basel-II ve Basel-III'e uyum süreci çalışmada ele alınacak konular arasındadır.
Globalization actions cause the growth of financial sector that unify the countries in the meaning of finance formidably. Thus the regulation of rising financial sector and the banking system which is the important part of the financial sector becomes the important fact. The necessity formation the banks which operate in the international area for common standart was removed in 1988 by Basel Committe. Basel-I found a wide field of application, yet it is fall behind preventing from the important financial crisis by 1990 and satisfying the rising financial sectors needs that?s why Basel-I gave the place Basel-II which was published in 2004. More sensitive methods of measurement of risk, the Basel-II, banks' lending to enterprises in the heavy conditions and collateral requirements makes exacerbated. However, the U.S. began in 2007 and in 2008 drove a deep depression by affecting the economies of all countries that are insufficient in preventing the global financial crisis, the Basel-II, criticism has become a destination point. Basel-II criteria changed after the crisis developed, collected and presented to the public in 2010 under the name of the Basel-III. First, Basel-I, Basel-II and then, finally, the positive and negative opinions about Basel-III of these standards allow and how it affects the Turkish Banking System, the purpose of this study is to examine. Turkish Banking System, Basel-II and Basel-III study, the adaptation process are among the topics to be addressed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2003
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312304.pdf3.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons