Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1999
Title: Komüniteryen demokrasi
Other Titles: Communitarian democracy
Authors: Arslan, Hüsamettin
Karaca, Sema
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı/Genel Sosyoloji ve Metodoloji Bilim Dalı.
Keywords: Komüniteryenizm
Liberalizm
İyi
Adil
Birey
Ulus-devlet
Communitarianism
Liberalism
Good
Just
Nation-state
Evrenselcilik
Yerellik
Bireysel kimlik
Sosyal kimlik
Demokrasi
Justice
Individual
Community
Universalism
Locality
Individual identity
Social identity
Democracy
Issue Date: 21-Nov-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaca, S. (2011). Komüniteryen demokrasi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Komüniteryen demokrasi, 1980li yıllarda Anglo-sakson siyaset felsefecilerince ortaya çıkarılmış, kökü muhafazakarlığa dayanan çağdaş politik bir ideolojinin savunduğu demokratik yönetim biçimidir. Komüniteryenizmin savunduğu "komünite(community)" temelli sosyo-politik düzen, sosyolojinin temelinde yer alan "komünite" kavramıyla ortaktır. Buna göre komünite etiğin, adaletin, siyasetin ve her türlü sosyal yapı ve kurumun kaynağıdır, bütün bu yapı ve kurumları önceler. Liberalizmin ortaya koyduğu-halihazırda içinde yaşadığımız- sosyal düzene bir itirazı dillendiren komüniteryenizm, modernizme ve onun getirilerine zıt, bireye değil topluma, adalete değil "iyi"liğe, evrensele değil yerel olana vurgu yapan bir yaklaşım geliştirmiştir. Çağdaş komüniteryenizmin öne çıkan isimleri Charles M.Taylor, Alasdair MacIntyre, Michael Walzer, Michael J. Sandel ve Amitai Etzioni'dir. Bu düşünürler, komüniteryenizmi, John Rawls'ın 1971'de yayınladığı A Theory of Justice üzerine eleştiriler getirerek yeniden inşa etmişlerdir. Bugün komüniteryenizm, başta Kanada olmak üzere, bir takım Asya ülkelerinde dikkate alınan çarpıcı bir sosyo-politik model olarak karşımızda durmaktadır. Bu çalışma, komüniteryenizmi ve komüniteryen demokrasiyi Türk akademik camiasına ve ilgililerine tanıtma amacı gütmektedir.
Communitarian democracy is a way of democratic government which is argued by a contemporary political ideology that has its roots in conservatism, and it is suggested in 1980s by anglosaxon political philosophers. The "community" based socio-political order is the same "community" which is the source concept of sociological tradition. According to this, community is the source of ethics, justice, policy and all of the social structure and institutions; thus it precentents all this socialities. As an opponent of the liberal social order that we live in, communitarianism? develops a point of view that gives more importance to "community" than "individual", to "good" than "just" and to "local" than "universal". The founding fathers of contemporary communitarianism are Charles M. Taylor, Alasdair MacIntyre, Michael Walzer, Michael J.Sandel and Amitai Etzioni. These philosophers builded communitarianism on the critics of John Rawls's 1971 dated book A Theory of Justice. Today, communitarianism is a very remarkable socio-political model has attention on itself in Canada and some of the Asian countries. In this thesis, we try to introduce this remarkable model named communitarian democracy to Turkish academic community and the ones who concerned with this model.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1999
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312303.pdf3.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons