Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1990
Title: Tasavvuf kültüründe ibadetler "hac örneği"
Other Titles: Worships in mystic culture example of "hadj"
Authors: Kara, Mustafa
Sayın, Esma
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Bilim Dalı.
Keywords: İbadet
Namaz
Zekât
Oruç
Hac
Tasavvuf kültürü
Madde
Mana
Worship
Rituel prayer
Offering
Fasting
Hadj (Pilgrimage)
Mystic culture
Matter
Meaning
Issue Date: 30-Apr-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sayın, E. (2010). Tasavvuf kültüründe ibadetler "hac örneği". Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tasavvuf kültüründe ibadetler, beden ile ruhun birleştiği bir mana ifade eder. Bu tezde, madde ile mananın bütünleştiği genelde namaz, zekât, oruç; özelde hac ibadeti manevî ve tasavvufî yönleriyle ele alınmıştır.Hac madde ile mananın; beden ile ruhun birleştiği bir ibadettir. Zahirî hac, Allah'ın yasaklarından uzaklaşma ve O'nun emirlerine uymadır. Batınî hac, Allah ile yakınlaşmayı sağlar ve Allah ile yapılır.Bu çalışmamızda Haris Muhasibi, Hâkim Tirmizî, Serrac Tûsî, Kelebazî, Ebu Talib Mekkî, Kuşeyrî, Hucvirî, Gazâlî, Geylanî, Feridüddin Attar, Sühreverdî, İbn Arabî, Mevlânâ Celâleddîn Rumî, Abdülkerim Cilî, Eşrefoğlu Rumî, İsmail Ankaravî, İsmail Hakkı Bursevî, İbrahim Hakkı Erzurumî, Dihlevî gibi temel tasavvuf klasiklerinde geçen sufî yaklaşımlarını ve tasavvufî kavramları derlemeye ve yorumlamaya çalıştık.
In mystic culture, worships express a significance where body and spirit unite. In this thesis, in general, ritual prayer, offering, fasting; esp. Hadj are considered in spiritual and mystic aspects where matter and meaning integrate.Hadj a worship where matter with meaning as well as body with spirit unite. External hadj is to avoid from God?s prohibitions and to obey his obligations. Internal hadj makes one come closer to God and is done with God.In this work, we did our best to compile and interprete sufi approachs and mystical concepts mentioned in basic mystical classics such as Haris Muhasibi, Hâkim Tirmizî, Serrac Tûsî, Kelebazî, Ebu Talib Mekkî, Kuşeyrî, Hucvirî, Gazâlî, Geylanî, Feridüddin Attar, Sühreverdî, İbn Arabî, Mevlânâ Celâleddîn Rumî, Abdülkerim Cilî, Eşrefoğlu Rumî, İsmail Ankaravî, İsmail Hakkı Bursevî, İbrahim Hakkı Erzurumî, Dihlevî.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1990
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262862.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons