Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1968
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAy, Mehmet Emin-
dc.contributor.authorÇelik, Ömer Faruk-
dc.date.accessioned2019-11-28T12:25:21Z-
dc.date.available2019-11-28T12:25:21Z-
dc.date.issued2016-09-27-
dc.identifier.citationÇelik, Ö. F. (2016). Katsayı uygulamasının kaldırılması sonrasında İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin davranış, tutum ve özellikleri (Gaziantep örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1968-
dc.description.abstractİmam-Hatip Okullarının serüveni 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla başlamış, günümüze kadar pek çok evreden geçmiş ve gerek eğitim içeriği gerekse bu okulların mensuplarının hakları konusunda zaman zaman olumsuz uygulamalar yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre dini eğitim veren devlet kurumları olmalarına rağmen kapatılmaları veya sınırlandırılmaları sürekli tartışılmıştır. 1929-1930 öğretim yılında İmam-Hatip Okulları talep olmadığı gerekçesiyle kapatılmış ve bir müddet kapalı olan İmam-Hatip Okulları ihtiyaçtan dolayı 1950 yılında tekrar açılmıştır. 1997 yılına kadar bu okullara olan talep artmıştır. Ancak İmam Hatip Liselerinde elde edilen bu olumlu hava 28 Şubat Sürecinde kesintiye uğramış ve din eğitimi açısından bir dönüm noktası gerçekleşmiştir. Özellikle 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim Yasası sonucunda İmam Hatip Liselerinin orta kısmının kapatılması ve İmam Hatip Liselerine getirilen Katsayı Uygulaması ile bu okulların hem nicelik hem de nitelik bakımından oldukça gerilemesine neden olunmuştur. Yaşanan bütün tartışmalara rağmen bu eğitim kurumları hayatiyetlerini halkın yoğun teveccühü ve desteği ile bugüne kadar devam ettirmişlerdir. 28 Şubat sonrasında hem okul sayıları ve hem de bu okullarda okuyan öğrencilerin sayıları oldukça gerilemiş, fakat bugün yeniden halk tarafından yoğun ilgi görmeye başlamış ve hem okul, hem de öğrenci sayılarında önemli artışlar meydana gelmiştir. Yapılan bu araştırma ile birlikte katsayı uygulamasının kaldırılması sonrasında İmam Hatip Liselerinde, öğrencilerin hem niteliksel, hem de davranış-tutum ve özellikleri bakımından nasıl bir durumda oldukları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini Gaziantep il merkezinde bulunan beş İmam-Hatip Lisesinde öğrenim gören 9,10, 11. ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma evreninde bulunan öğrencileri "Basit Tesadüfî Örnekleme" yöntemi ile belirlenmiştir. Bilgi toplama aracı olarak geliştirilen anket araştırmacı tarafından 700 öğrenciye uygulanmıştır. Ankette toplam 40 soru yer almıştır. Anket yolu ile elde edilen veriler SPSS For Windows Paket Programı ile çözümlenmiştir. İmam-Hatip Okulları/Liseleri kuruluşundan itibaren Türk Milli Eğitim Sistemi içinde yerini almış, genel ortaöğretimdeki bütün uygulamalara adapte olabilen ortaöğretim kurumları olarak günümüzde de eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir.tr_TR
dc.description.abstractAdventure of Imam-Hatip schools, which began in 1924 with Law of Tevhid-i Tedrisat, in the intervening 86 years in many phases of the history and curriculum requirements as well as negative practices from time to time in respect of the rights granted to the students of these schools have been made. Althought the schools give education according to the Laws of the Minstry of Education, they have perpetually been argued to be closed or limited. In 1929-1930 academic year, due to lack of demand for attendance to Imam- Hatip Schools have been closed and Imam-Hatip Schools that have been closed down for a while; had been opened again because of neccesity in 1950. Until 1997, demand of these schools has increased. However, obtained this positive atmosphere in Imam High School was interrupted in the process of 28 February and a turning point occurred in terms of religious education. Especially closing the middle part of the Imam Hatip High School as a result of 8 Year Continuous Education Act and in terms of both quantity and quality of Imam Hatip High Schools with the application of the Coefficient Rule of brought to rather it has caused the decline. Despite to these discussions, these schools have continued to play an important role by the help of public so far. After February 28 process, both the number of these schools and number of students studying in these schools have declined considerably, but nowadays it has started again attracting a great deal of attention by the public and the rate of the schools and students have increased. With this research, the situation of the students in İmam Hatip High School after abolition of the Coefficienct Rule has been tried to determine characteristics in terms of qualitative and their attitudes and behaviors. The field of the research is formed by the 9th, 10th, 11th and 12th grade students attending at five Imam-Hatip High Schools located in downtown of Gaziantep. The students contained in the universe of the study are determined by using the "Simple Random Sampling" method. A Survey form is developed and used as a tool to collect information and it was applied to 700 students by the researcher. There are total 40 questions in the survey questionary. Data attained by surveying are analyzed with SPSS For Windows Package. Imam-Hatip Schools/High Schools have taken part at Turkish National Education System since they were established, and have been continuing secondary education assocations, which can adapt to all applications at the general secondary education, to education life.en_US
dc.format.extentXVIII, 193 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİmam-hatip liseleri/ okullarıtr_TR
dc.subject28 Şubattr_TR
dc.subjectKatsayı uygulamasıtr_TR
dc.subjectİmam-hatip lisesi öğrencileritr_TR
dc.subjectImam hatip schools/high schoolen_US
dc.subject28 Februaryen_US
dc.subjectCoefficienct ruleen_US
dc.subjectImam gatip highsSchool’s studentsen_US
dc.titleKatsayı uygulamasının kaldırılması sonrasında İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin davranış, tutum ve özellikleri (Gaziantep örneği)tr_TR
dc.title.alternativeThe situation of the students in Imam Hatip High School after abolition of the "coefficienct rule" has been tried to determine characteristics in terms of qualitative and their attitudes and behaviors (Gaziantep city sample)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446814.pdf4.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons