Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1966
Title: MEB tarafından tavsiye edilen 100 temel eserden popüler olan on kitap örneğinde dinî ve ahlâkî değerler
Other Titles: Religious and ethical values in example of popular ten works from 100 basic works which are suggested by National Educational Ministery
Authors: Kılavuz, M. Akif
Kurttekin, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Değer
Dini değerler
Ahlaki değerler
100 temel eser
Value
Religious values
Ethical values
100 basic works
Issue Date: 16-Jul-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurttekin, F. (2013). MEB tarafından tavsiye edilen 100 temel eserden popüler olan on kitap örneğinde dinî ve ahlâkî değerler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çocukluktan itibaren dinlenilen masallar ve ninniler, okunan hikâyeler ve romanlar ruh dünyamızı etkilemekle kalmayıp dinî ve ahlâkî gelişimimizi de etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmada, 2005 yılında MEB tarafından tavsiye edilen 100 Temel Eser içinden öğrencilerin en çok okuduğu kitapların dinî ve ahlâkî gelişimlerini etkileyip etkilemediği, kitaplarda dinî ve ahlâkî değerlerin nasıl işlendiği incelenmeye çalışılmıştır.Çalışmaya temel oluşturan problemleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 100 Temel Eser içinden seçtiğimiz kitaplarda dinî ve ahlâkî değerler nasıl işlenmektedir? DKAB programlarında hangi değerlere yer verilmektedir? Dinî ve ahlâkî değerlerin öğretiminde edebi eserlerden faydalanılabilir mi? Bahsedilen eserler DKAB derslerinde kullanılabilir mi? Bahsedilen eserler öğrencilerin dinî ve ahlâkî eğitimini nasıl etkilemektedir? Bu problemlerin incelenmeye çalışıldığı araştırmada, betimsel alan araştırması yöntemi kullanılarak bazı dinî ve ahlâkî değerler tespit edilmiş ve bu değerlerle ilgili yorumlar yapılmıştır. Daha sonra bahsedilen kitaplar temel alınarak hazırlanan anketler farklı liselerin 1. sınıfında okuyan 200 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulamadan sonra öğrenciler ve öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS programıyla, t-Testi, faktör analizi ve ki-kare (chi-square) teknikleriyle değerlendirilmiştir.Sonunda, bahsedilen kitaplarda dinî ve ahlâkî değerlerin yoğun olarak işlendiği, öğrencilerin 100 Temel Eserde yer verilen kitapları okuduğu ve etkilendiği ancak DKAB derslerinde kullanılması konusunda, kitapları sanat eseri olarak görmelerinden dolayı zihinsel karmaşıklık yaşadıkları görülmüştür. Bununla birlikte dinî ve ahlâkî değerleri belirli bir kesim ya da zamanla sınırlandırmayan, günümüzle bağlantı kurabilen, öğrencilerin ilgi ile ihtiyaçlarını dikkate alan ve gerçeklik algısına uyan eserlerin yazılmasına ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.
The fairy tales, lullabies, stories and novels, which are listened during childhood, affect not only our inner World but also our religious and ethical development. In this research, it is questioned that, whether the 100 Basic Works which was recommended by Ministry of Education in 2005 affect the childern?s religious and ethical development and how these books interpret the religious and ethical values. In this research we tried answer these questions briefly: how the religious and ethical values were explained in there books we chose from the 100 Basic Works, which of those values were placed in Religious Culture and Ethical Knowledge educational programme? Can this literature be used in educational of religious and ethical values? Can it be used in Religious Culture and Ethical Knowledge lessons? How these Works affect the students? religious and ethical education.In this research, some religious and ethical values were pointed with, the method of descriptive field search, then these values were interpretted. After that, the questionaires, prepared basically from these Works, were applicated to 200 students who are at 1.class of different types of high schools. Then, students and teachers were interwiewed and the findings have been evaluated with SPSS programs, t- test, factor analysis and chi-square techniques.Consequently, it was seen that, the religious and ethical values were pointed intensely in these Works. The students read then and are affected, but the students in Religious Culture and Ethical Knowledge have some mental conflicts because of that they see these Works as literal Works only. Besides that, we need the Works which explain these values by connecting them to our time without limitting them to a certain group of people or term, and which take the interests and needs of students into consideration.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1966
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333896.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons