Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1965
Title: Türkiye'de sanat eğitiminde öğretmen yetiştirmeye genel bakış
Other Titles: The overwiev of teaching in fine arst education in Turkey
Authors: Erim, Gonca
Uğurlu, Sena
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı.
Keywords: Eğitim Fakültesi
Resim-iş Öğretmenliği Anabilim Dalı
Sanat eğitimi
Resim-iş öğretmeni
Faculty of Education
Department of Painting-Vocational Training
Art education
Fine arts vocational teacher
Issue Date: 20-May-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uğurlu, S. (2013). Türkiye'de sanat eğitiminde öğretmen yetiştirmeye genel bakış. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinin Türkiye'de sanat eğitiminde öğretmen yetiştirmeye genel bakışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda program; ders öğretiminde izlenilen strateji, ders saatleri(süreleri), yapılan uygulamaların öğretmenlik mesleğine yararı açısından incelenmiş ve programın verimliliğinin tespit edilmesi için anket aracılığı ile tarama modeli kullanılmış oluşturulan araçla son sınıf öğrencilerinin görüşleri saptanmaya çalışılmıştır.Araştırma 2010-2011 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin yedi bölgesinden seçkisiz seçilen yedi üniversitesinde anket çalışmaları yapılmıştır 6 soruluk anket, bu kurumlarda eğitim gören yüz elli son sınıf öğrencinin görüşü alınarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bilgiler, frekans ve % kullanılarak analiz edilmiş, hazırlanan tablolarda bu sonuçlar gösterilerek yorumlarla desteklenmiştir. Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencilerinin çoğunluğunun lisans öğrenimi boyunca aldıkları öğretmen yetiştirme programını olumlu karşıladıkları, fakat alan ders saati sürelerinin daha fazla olmasını istedikleri görülmüştür. Ortaya çıkan sonuçlara göre, araştırmanın ilgili bölümünde programın geliştirilmesi açısından katkı sağlanacak önerilerde bulunulmuştur.
This study tries to determine the opinions of senior class students of The Overwiev of Teaching in Fine Arts Education in Turkey. In order to determine these characteristics, the programme was studied in terms of strategy that is adopted in teaching, course hours (durations) and conducted implementations and the opinions of senior class students were determined with a tool which was designed to capture the efficiency of the program.The study was conducted during the education year of 2010-2011. Survey studies were conducted in seven universities randomly chosen from the seven diffrent regions of Turkey. Containing 6 questions, the survey was carried out by obtaining the opinions of one hundred and fifty students which are learning in these institutions. Obtained data was analyzed by using frequency and %, the results were shown in tables and supported with necessary comments.It was seen that most of senior class students The Overwiev of Teaching in Fine Arts Education in Turkey reacted positively to the teacher training program that they took during their education, however they also requested specialized field class durations to be more. According to these results, recommendations were made to contribute to the improvement of program in the related chapter of study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1965
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333895.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons