Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19640
Title: Kuşaklararası farklılıkların çalışma değerleri üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma
Other Titles: A research to determine the impact of generation differences on employees work values
Authors: Altıntaş, Füsun Çınar
Binay, Miray Ece
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
Keywords: Kuşak
Kuşak farklılıkları
Çalışma değerleri
İş tatmini
İşten ayrılma niyeti
Duygusal bağlılık
Generation
Generation differences
Work values
Job satisfaction
Intention to leave
Emotional attachment
Issue Date: 15-Dec-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Binay, M. E. (2020). Kuşaklararası farklılıkların çalışma değerleri üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Kuşak farklılıkları son yıllarda ilgi çeken bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu tez çalışmasının amacı, çalışanların kuşaklararası farklılıklar kapsamında çalışma değerleri ile iş tutumları arasındaki nedensel ilişkileri incelemek ve buna ilişkin oluşturulan hipotezleri doğrulamaktır. Bu kapsamda Bursa’da otomotiv, gıda, inşaat, tekstil ve diğer alanlarda faaliyet gösteren firmalarda görev alan beyaz yakalı çalışanlar araştırmanın ana kütlesini oluşturmuştur. Veriler 318 kişiden oluşan bir örneklemden anket yolu ile toplanmış olup verilerin analizinde Cronbach Alfa, güvenilirlik katsayıları, regresyon analizi ve faktör analizi yöntemleri kullanılmıştır. Farklı kuşaklardaki çalışanların çalışma değerleri ile iş tutumları arasında nedensel bir ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir.
Generational differences have become an interesting area of research in recent years. The aim of this thesis is to examine the general differences between working values and job attitudes of the employees within the intergenerational differences and confirm hypotheses formed related to this. In this context, white collar employees working in automotive, food, construction, textile and other companies operating in Bursa constituted the main mass of the study. The data were collected by a questionnaire from a sample of 318 people and Cronbach Alpha, reliability coefficients, regression analysis and factor analysis methods were used in the analysis of the data. It has been analyzed whether there is a causal relationship between the work values and job attitudes of employees in different generations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19640
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miray Ece BİNAY.pdf550.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons