Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1964
Title: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile tinsellik, iyimserlik, kaygı ve olumsuz duygu düzeyleri arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between Uludağ University Education Faculty students' subjective wellbeing, spirituality, optimism, anxiety and negative affectivity
Authors: Çetinkaya, Rahşan Siviş
Öztürk, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.
Keywords: Öznel iyi oluş
Tinsellik
İyimserlik
Kaygı
Olumsuz duygu
Üniversite öğrencileri
Subjective well-being
Spirituality
Optimism
Anxiety
Negative affectivity
College students
Issue Date: 7-Jun-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, A. (2013). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile tinsellik, iyimserlik, kaygı ve olumsuz duygu düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile tinsellik, iyimserlik, kaygı ve olumsuz duygu düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinden 587 kadın, 288 erkek olmak üzere toplam 875 öğrenci oluşturmuştur.Araştırmada ölçme aracı olarak öznel iyi oluş düzeyini belirlemek amacıyla Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği (Watson, Clark ve Tellegens 1988) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (Diener, Emmans, Larsen ve Griffin 1983) kullanılmıştır. Öğrencilerin demografik bilgilerini elde etmek için araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, iyimserlik düzeyini ölçmek için Yaşam Yönelim Testi (Scheiver ve Carver 1985), kaygı belirtileri düzeyini ölçmek için Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği (Spielberg ve ark. 1970) ve tinsellik düzeyini ölçmek için Tinsellik Ölçeği (Korkut-Owen veKaraırmak2009) kullanılmıştır. Bağımsız gruplar arasındaki farklılıkların testi için Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır Öznel iyi oluş ile psikolojik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Spearman?sRankOrder Korelasyon yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde dilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri ile araştırmaya konu olan psikolojik değişkenler arasında ilişki bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların öznel iyi oluş düzeyleri cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
The present study, it was aimed to determine the relationship between Uludağ University Education Faculty students' subjective wellbeing levels and their spirituality, optimism, anxiety and negative affectivity. Sample was 875 undergraduate students (587 female, 288 male) at Uludağ University, Faculty of Education in the 2011-2012 academic year. Data was collected using Positive and Negative Affect Scale-PANAS (Watson, Clark ve Tellegens) and The Satisfaction With Life Scale (Diener, Emmans, Larsen ve Griffin) which was used to determine levels of subjective wellbeing. Personal Information Form which was developed by the researcher for obtaining demographic characteristics of students, The Life Orientation Test- LOT (Scheiver ve Carver) for measuring optimism levels, State-Trait Anxiety Inventory (Spielberg), for measuring anxiety levels, and Spirituality Scale (Korkut-Owen- Karaırmak) for measuring spirituality levels. SPSS 11.5 was used statistics program was used for data analysis. Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test were used to test for differences between independent groups. Spearman's Rank Order Correlation method was used, in order to determine the relationship between subjective well-being and psychological variables. Results revealed that there was a significant correlation between research variables and subjective well-being. Students' levels of subjective well-being is differed with respect to gender and academic major, significantly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1964
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
333894.pdf919.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons