Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1954
Title: Ali el-Kari'nin el-Meşrebü'l-Verdi fi Mezhebi'l-Mehdi adlı eseri ve Mehdi'nin mezhebine dair analizi
Other Titles: Ali al-Qari's epistle "al-Maashrab al-Wardi fi Madhhab al-Mahdi and his analysis on the sectarian identity of al-Mahdi
Authors: Karadaş, Cağfer
Al-Bayatı, Mohammed Maaroof
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
Keywords: Mehdi
Mezheb
Mutlak ictihad
Ali el-Kârî
Ahir zaman
Ali al-Qari
al-Mahdi
Islamic sects
End of time
Issue Date: 22-Sep-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Al-Bayatı, M. M. (2016). Ali el-Kari'nin el-Meşrebü'l-Verdi fi Mezhebi'l-Mehdi adlı eseri ve Mehdi'nin mezhebine dair analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Müslümanlar arasında hicrî IV. asırdan itibaren mezhepleşme yaygın bir şekilde görülmektedir. Bunun sonucunda aslî konular yanında fer'î konularda da ihtilaflar her dönemde süregelmiş, bu durum birçok soruyu/sorunu da beraberinde getirmiştir. Çalışmanın konusu olan Mehdi'nin mezhebi de bu sorular/sorunlardan biridir. Bu çalışmada Mehdî'nin hangi mezhepte geleceği sorusu üzerine ortaya çıkan görüşleri değerlendirilmiş, Ali el-Kârî'nin "el-Meşrebü'l-Verdî Fî Mezhebi'l-Mehdî" isimli eserinin temelini oluşturan "Mehdî geldiğinde Ebû Hanîfe'ye mi yoksa İmam Şâfiî'ye mi tâbi olacağı"na dair görüşleri incelenmiş, eserin çeşitli el yazma nüshaları karşılaştırılmış, başvurulan kaynaklar orijinal dilinde okunup objektif sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Mehdî'nin mezhebiyle alakalı iddiaların sarih nakle ve sahih akla uygun olmadığı belirtildikten sonra Mehdî'nin şahsi özelliklerine binaen kendisinin mukallit değil ancak mutlak müctehid olacağı ve hiçbir mezhebe tâbi olmayacağı sonucuna varılmıştır.
Different orders madhhab in religion were started to be seen widely amongst Muslims from the fourth hegira century on. Disagreements on secondary subjects have always been an issue among religious orders. Because of differences many questions have arisen. This study focuses on the Mahdi's religious order, which is one of the ques-tions that have been frequently asked. In this study, the question "which religious order will the Mahdi belong to" has been evaluated by considering different sources. Refusals on the idea from "al-Mashrab al-Wardi fi Madhhab al-Mahdi" by Ali el- Kârî, whose basis is that the Mahdi will join either Abu Hanifa or Imam al-Shafii, have been analyzed and different hand-written manuscripts have been compared. In order to be objective, all the sources used in the study were chosen and read in the original scripts. At the end of this study, it has been stated that the claims on the Mahdi's re-ligious order cannot be determined because these claims are not explicitly expressed in the scriptures and are against true logic. It has also been argued that the Mahdi could only be the leading scholar (Mujtahid) not a follower (Muqallid), which is why he cannot belong to any religious orders.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1954
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446813.pdf4.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons