Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1950
Title: Türk vergi hukukunda vergi affı ve 6736 Sayılı Kanunun mali yönden değerlendirilmesi
Other Titles: Tax amnesty in Turkish tax law and financial evaluation of Law No. 6736
Authors: Giray, Filiz
Ovaz, Fatma
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
Keywords: Af
Tax
Vergi
Vergi affı
6736 Sayılı Kanun
Remission of tax
Law No.6736
Issue Date: 26-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ovaz, F. (2019). Türk vergi hukukunda vergi affı ve 6736 Sayılı Kanunun mali yönden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Vergi aflarına gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler başvurabilmektedir. Ancak vergi sistemi içinde vergi afları yarattıkları etkiler açısından tartışılan bir konu olmuştur. Vergi affı ekonomik, teknik, mali, siyasal gibi çeşitli amaçlar ile başvurulur. Bu çalışmada vergi affının mali amacı esas alınmaktadır. Tezin amacı, Türk Vergi Hukukunda vergi affına yönelik uygulamaları inceleyerek 9 Ağustos 2016 da yürürlüğe giren “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun” özelinde vergi affı uygulamasını mali açıdan değerlendirmektir. Çalışma bulgularına dayalı olarak yapılacak değerlendirme ve öneriler gelecek vergi affı uygulamalarına yön gösterici olacaktır.
Developed and developing countries can apply for tax amnesties. But within the tax system, tax amnesties have been a topic of discussion in terms of the effects they create. Tax amnesty is applied for various purposes such as economic, technical, financial and political. This study is based on the financial purpose of tax amnesty. The aim of the thesis is to evaluate tax amnesty in financial terms in the special “Law No. 6736 on restructuring of certain receivables” which came into force on 9 August 2016 by examining the applications for tax amnesty in Turkish Tax Law. Assessment and recommendations based on the study findings will guide future tax amnesty practices.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1950
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701412007.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons