Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1949
Title: Yapısal eşitlik modelleme ve marka değeri üzerine bir uygulama
Other Titles: Structural equation modeling and an application on brand equity
Authors: Tüzüntürk, Selim
Eke, Elif
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı.
Keywords: Çok değişkenli istatistik
Multivariate statistics
Doğrulayıcı faktör analizi
Yapısal eşitlik modelleme
Marka değeri
Confirmatory factor analysis
Structural equation modeling
Brand equity
Issue Date: 23-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Eke, E. (2019). Yapısal eşitlik modelleme ve marka değeri üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bulunan Unpa Pastanesi'nde, 400 kişiye anket çalışması yapılmıştır. Aaker'in tüketici temelli marka değeri modeli ele alınmıştır ve yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizinde ölçüm modeli uyumlu çıkmıştır ve üç faktörün yapı geçerliliği sağlanmıştır. Daha sonra, Yapısal Eşitlik Modellemesi ile marka değeri ve onu üç boyutu arasında literatürde ileri sürülen hipotezler test edilmiştir. Marka değeri ve üç boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişkiler bulunmuştur. Marka değeri üzerinde en etkili faktörün marka sadakati olduğu bulunmuştur.
It was made questionnaire study at Unpa Patisserie in Bursa Uludağ University to 400 people. Aaker' s consumer-based brand equity model is discussed and in the Confirmatory Factor Analysis, the measurement model was found to be compatible and the construct validity of the three factors was provided. Then, the hypothesis between brand equity and three dimensions of it which are suggested in the literature were tested with Structural Equation Modeling. Statistically significant and positive relationship was found between brand equity and its three dimensions. Brand loyalty was found the most efficient factor on brand equity.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1949
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701217015.pdf3.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons