Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1946
Title: An investigation on Turkish medical students' EAP needs
Other Titles: Akademik amaçlar için İngilizce öğretimi kapsamında Türk tıp öğrencilerinin öğrenme ihtiyaçları üzerine bir inceleme
Authors: Gürsoy, Esim
Önder, Neslihan
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Tıbbi İngilizce eğitimi
Eleştirel ihtiyaç analizi
Teaching medical English
Critical needs analysis
Issue Date: 7-Mar-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Önder, N. (2012). An investigation on Turkish medical students' EAP needs. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu boylamasına çalışma, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan öğrencilerin Tıbbi İngilizce öğretimi ile ilgili ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek için eleştirel ihtiyaç analizi uygulanmıştır. Veriler, tıp alanında eğitim gören öğrencilerden ve bu alanda çalışan uzmanlardan toplanmıştır. Tıp öğrencilerinin Tıbbi İngilizce öğrenimi ihtiyaçları ile ilgili geçerli ve güvenilir bir tablo çizmek için etnografik metot, yansıma raporu ve ana veri toplama aracı olarak da anket ve görüşme olmak üzere dört tür veri toplama aracı kullanılmıştır. Bu araştırmanın özel amaçlar için İngilizce öğretimi literatürüne en büyük katkısı, tıp öğrencilerinin eğitim ortamlarına özel olarak geliştirilen yeni bir anket oluşturulması ve anketten toplanan verilerin ayrıntılı görüşmelerle zenginleştirilmesidir. Tıp öğrencilerin aktif katılımını artırmak amacıyla, öğrencilere Mesleki İngilizce dersi ile ilgili beklentileri ve ihtiyaçları sorularak ortaya çıkan kompozisyonlardan bir anket geliştirilmiştir. Bu yeni ölçme aracının geliştirilmesinde izlenen yöntem, özel amaçlar için İngilizce öğretimi literatüründe daha önce kullanılmamış bir yöntemdir. Araştırmanın diğer önemli bir katkısı da çalışmanın güvenirliği ve geçerliği için üçgenleme yönteminin kullanılmasıdır. Çalışmada toplam 525 katılımcı -186 katılımcı veri toplama araçlarının pilot çalışmasında, 339 katılımcı ise ana çalışmada- yer almıştır. Anket sonuçlarına göre Mesleki İngilizce dersini öğretecek olan öğretim elemanının nitelikleri, İngilizce öğrenirken kullanılan metot ve stratejiler ve Tıbbi İngilizceyi kullanacakları ortamlar öğrenciler için öncelikli öneme sahiptir. Öğrencilerinin Tıbbi İngilizce öğrenme ile ilgili eksiklikleri ve problemleri de belirlenmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilerde, akademisyen ve öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar karşılaştırıldığında, öğrenci ihtiyaçları belirlenirken öğrencilerin kendilerine danışılabilecek kadar güvenilir bir kaynak olabileceğidir. Bu çalışmadan ortaya çıkan veriler, Türkiye’de akademik ve profesyonel amaçlar için Tıbbi İngilizce derslerinin geliştirilmesinde kullanılabilir.
The longitudinal study aims to idagnsoe the EAP needs of Turkish medical students regarding Medical English in the Faculty of Medicine at Uludag University. Ongoing critical needs analysis was employed to identify needs. The data was collected from medical students and specialists in medicine. To obtain a valid and reliable picture of the medical students' EAP needs, four different types of instrument were used, namely ethnographic methods, reflective journal, and as main data collection instruments questionnaire, which was developed specifically to the teaching context of Turkish medical students, and the findings of the questionnaire were anriched with in-depth interviews. To promote active involvement of the medical students, a questionnaire was developed from students' essays through asking what their expectations and needs are. The procedure that was followed while developing a new questionnaşre has not been carried out in ESP literature before. Equally importantly, the finfings are the results of the triangulation of data and method to ensure the raliability and validity of the findings. 525 participants -186 participants for piloting the instruments and 339 participants in the main study- involved in the study. The questionnaire results revealed that the qualifications of the instructors, the methods and strategies they use were very important and the settings where Medical English is used were considered top priority among medical students. Medical students' shortcoming and problems related with learning English were also identified. Interview data analysis answered the question whether students could be a reliable source to refer to. When academics' and students' respınses were compared, the analysis showed that students were highly likely to be a reliable source to consult to identify their learning needs in higher education. The findings obtained from this study can be used to develop Medical English courses for academic and professional purposes in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1946
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312491.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons