Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19434
Title: Başarılı yöneticilik özelliklerine ilişkin algılanan cinsiyet kalıpyargılarının analizi: Kültürlerarası bir karşılaştırma
Other Titles: Analysis of perceived successful management characteristics and gender stereotypes: An intercultural comparison
Authors: Altıntaş, Füsun Çınar
Ahmed, Fathia Ali
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
0000-0003-2711-8976
Keywords: Cinsiyet kalıp yargılar
Yönetici özellikleri
Yönetsel kalıp yargılar
Schein betimleyici indeks
Gender stereotypes
Executive characteristics
Managerial stereotypes
Schein descriptive index
Issue Date: 16-Feb-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ahmed, F. A. (2021). Başarılı yöneticilik özelliklerine ilişkin algılanan cinsiyet kalıpyargılarının analizi: Kültürlerarası bir karşılaştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İlgili yazındaki ilk dönem araştırmalarda, başarılı yöneticilik özellikleri ile ilişkili özelliklerin genellikle erkeklere kadınlardan daha çok atfedilmektedir. Mevcut çalışma ile başarılı yöneticilik ile ilişkili özelliklerin algılanan cinsiyet kalıp yargıları ile ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları sosyal psikolojinin popüler araştırma konularından olmasına rağmen bu konuda kültürlerarası çalışmalarda hala tartışmalar söz konusudur. Buradan hareketle mevcut tez çalışmasında başarılı yöneticilik özelliklerine ilişkin unsurların belirlenerek yöneticilik özellikleri açısından kültürlerarası bağlamda hangi boyutlarda cinsiyet farklılığının yaşandığını görebilmektir. Bu kapsamda araştırmanın örneklemi Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören İşletme Bölümü 4. Sınıf Türk, Cibuti ve Somali vatandaşı öğrencileri ile benzer şekilde İşletme bilim dalı programlarında öğrenim gören yüksek lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Mevcut çalışmadan elde edilen bilgiler ışığında yazında incelenen çalışmalardan hareketle mevcut çalışmada başarılı yöneticilik özelliklerine ilişkin algının cinsiyet temelinde farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Previous research has shown that traits associated with successful business managers are generally more attributed to men than women. This study aims to examine the current state of perceived gender typing of traits associated with successful business managers. Although gender stereotypes are a popular research topic in social psychology, there is still controversy in intercultural studies on this topic. From this point of view, it is to be able to see the dimensions of gender differences in the intercultural context in terms of managerial characteristics by determining the factors related to successful management characteristics in the current thesis. In this context, the sample of the study consists of 4th grade Turkish, Djibouti and Somali students from the Department of Business Administration at Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, similarly, it consists of graduate students studying in Business Administration science programs. Based on the studies examined in the literature in the light of the information obtained from the current study, to determine whether the perception of successful management traits differs on the basis of gender. It constitutes the main starting point of the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19434
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fathia_ali_ahmed.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons