Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19356
Title: Liderlik tarzının çalışan performansına etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma
Other Titles: A research on determining the effect of leadership style on employee performance
Authors: Altıntaş, Füsun Çınar
Moalim, Mohamed Abubakar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı.
0000-0002-1267-477X
Keywords: Liderlik tarzları
Demokratik
Otokratik
Dönüşümcü
İşlemsel
Çalışan performansı
Leadership styles
Democratic
Autocratic
Transformational
Transactional
Employee performance
Issue Date: 26-Oct-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Moalim, M. A. (2020). Liderlik tarzının çalışan performansına etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı Mogadişu-Somali'de seçilmiş bazı özel bankalarda liderlik tarzların çalışan performansı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu nedenle, çalışma aşağıdaki özel hedeflere sahiptir; Mogadişu-Somali'deki seçilmiş özel bankalarda (Premier, Dahabshiil ve Amana bankaları) demokratik, otokratik, dönüşümcü ve işlemsel liderlik tarzların çalışan performansı üzerindeki etkisini belirlemek. Çalışma, liderlik tarzların çalışan performansı üzerindeki etkisini incelemek için nicel araştırma yaklaşımını benimsemiştir. Çalışmanın hedef kitlesi, araştırmanın seçilmiş özel bankalarından 222 çalışandan oluşan örneklem büyüklüğüne sahip 500 katılımcıdan oluşuyordu. Çalışmanın iç tutarlılığını değerlendirmek için SPSS ile güvenilirlik testi yapılmıştır. Ayrıca, çalışmanın verileri model özeti, varyans analizi (ANOVA), belirleme katsayısı (R2) ve regresyon katsayıları kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma, demokratik, dönüşümcü ve işlemsel liderlik tarzlarının çalışan performansı üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu, otokratik liderlik tarzının ise çalışan performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu keşfetti. Araştırma, Mogadişu'daki özel bankaların, çalışanların performansı üzerinde önemli ve olumlu etkileri olduğu için demokratik, dönüşümcü ve işlemsel liderlik tarzlarını benimsemeleri gerektiği sonucuna vardı. Çalışmanın sonunda ileri çalışma önerileri de yer almaktadır.
The aim of this study is to examine the effect of leadership styles on employee performance in some selected private banks in Mogadishu-Somalia. Therefore, the study has the following specific objectives; to determine the effect of democratic, autocratic, transformational, and transactional leadership styles on employee performance in the study’s selected private banks in Mogadishu-Somalia, namely, Premier, Dahabshiil, and Amana banks. The study adopted quantitative research approach to examine the effect of leadership styles on employee performance. The target population of the study comprised of 500 respondents with a sample size of 222 employees from the study’s selected private banks. To evaluate the internal consistency of the study, reliability test was conducted via SPSS. Moreover, the data of the study was analyzed using model summary, analysis of variance (ANOVA), coefficient of determination (R2), and regression coefficients. The study discovered that democratic, transformational, and transactional leadership styles have a positive and significant effect on employee performance while autocratic leadership style has a negative effect on employee performance. The research concluded that private banks in Mogadishu should adopt democratic, transformational, and transactional leadership styles since they have significant and positive effect on the performance of employees. Further studies suggestion is also included at the end of the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19356
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mohamed Abubakar MOALIM.pdf846.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons