Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1933
Title: Epilepsi tanılı ergenlerde psikiyatrik komorbiditenin ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: The impact of psychiatric comorbidity and quality of life in adolescents with epileptic disorder
Authors: Taneli, Yeşim
Beyoğlu, Erdem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Epilepsi
Ergen
Psikiyatrik komorbidite
Klinik global izlenim
Kısa semptom envanteri
Çocuklar için yaşam kalitesi ölçeği
Epilepsy
Adolescent
Psychiatric comorbidity
Clinical global impression
Brief symptom inventory
Pediatric quality of life inventory
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Beyoğlu, E. (2018). Epilepsi tanılı ergenlerde psikiyatrik komorbiditenin ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Epilepsi çocukluk çağının en sık karşılaşılan hastalıklarından biridir. Yapılan çalışmalarda epilepsi tanılı çocuk ve ergenlerde yüksek oranda psikiyatrik komorbidite tespit edilmiştir. Epilepsi'nin yaşam kalitesini etkilediği ve düşürdüğü çeşitli çalışmalarda saptanırken Psikiyatrik hastalıkların da yaşam kalitesini düşürdüğü de tespit edilmiştir. Çalışmamızda Epilepsi tanılı ergenlerde psikiyatrik komorbiditeyi ve yaşam kalitesi üzerine etkisini tespit etmeyi amaçladık. Çalışmamıza Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nörolojisi Polikliniğinde Epilepsi tanısı ile izlenen, son iki yıl içinde en az bir nöbet geçiren, yaşam kalitesini etkileyecek akut veya kronik herhangi bir hastalığı olmayan ve yönergeleri anlayabilen hastalar alınmıştır. Hastalarla psikiyatrik görüşme yapılarak psikiyatrik komorbiditenin tespiti yapılmaya çalışılmıştır. Hastadan Kısa Semptom Envanterini ve Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği Çocuk Formunu ve anne-babasından Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ebeveyn Formunu doldurması istenmiştir.Çalışmamıza 42 ergen hasta alınmıştır. Psikiyatrik komorbidite %52,4 oranında tespit edilmiş olup Depresyon tanısının yüksekliği dikkati çekmiştir. Epilepsi hastalarının kendilerinin doldurmuş olduğu formda Yaşam Kalitesi 77,83 , anne-babalarının doldurmuş olduğu formda ise Yaşam Kalitesi 78,26 tespit edilmiş. Psikiyatrik komorbiditesi olanlarda ise kendilerinin doldurmuş olduğu form ile anne-babaların doldurmuş olduğu form arasında paralellik olmadığı, kendilerinin doldurmuş olduğu formda daha düşük puan aldıkları saptanmıştır. Psikiyatrik komorbidite tespit edilenlerin hastaların ortalama Yaşam Kalitesi puanları 70,81 iken olmayanların Yaşam Kalitesi 85,56 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan analizde Yaşam kalitesini Klinik Global İzlem skorunun etkilediği saptanmıştır. Bu bulgular ışığında epilepsinin kendisinin yaşam kalitesini düşüren bir hastalık olmasının yanı sıra psikiyatrik komorbitenin varlığının yaşam kalitesini daha da düşürdüğü tespit edilmiştir.
Epilepsy is one of the most common disease during childhood. Studies with epileptic children and adolescents state high psychiatric comorbidity rates and showed that epilepsy as well as psychiatric diseases have both a negative impact on quality of life (QoL). This study aimed at investigating the impact of psychiatric comorbidity and quality of life in adolescents with epileptic disorder. Fortytwo patients from Uludag University Pediatric Neurology Department with at least one seizure in the past 2 years, able to comply with study procedures, without any acute or chronic disease effecting the quality of life were included. Psychiatric comorbidity was assessed via psychiatric interview and ‘Brief symptom inventory’ (BSI). Patients filled in the ‘BSI’ and ‘Pediatric Quality of Life Inventory Child Report’, their parents answered the ‘Pediatric Quality of Life Inventory Parents Report’. Rate of psychiatric comorbidity was 52,4% and a high rate of depression (26,2%) was noted. QoL mean value of children’s reports was 77,83, and of parents’ reports was 78,26. Epileptic patients with a psychiatric comorbidity reported lower QoL than their parents (p<0,05). Mean QoL was lower in patients with psychiatric comorbidity than without psychiatric comorbidity (70,81 vs. 85,56 vs; p<0,05). Quality of Life differed by Clinical Global Impression – Severity scores. In conclusion, it was shown that not only epilepsy itself decreases the quality of life, but that the presence of a psychiatric comorbidity has a further negative impact on quality of life in epileptic adolescents.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1933
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289243.pdf390.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons