Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1932
Başlık: Halkımıza göre vaazlar ve vaizler (Bursa örneği)
Diğer Başlıklar: Preaching and preachers to our people (Bursa sample)
Yazarlar: Öcal, Mustafa
Kapdan, Elif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Vaaz
Vaiz
Vaizlik
Din
Din eğitimi
Din görevlileri
Müftülük
Preaching
Preacher
Religion
Religious education
Religious officials
Office of mufti
Yayın Tarihi: 15-Nis-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kapdan, E. (2016). Halkımıza göre vaazlar ve vaizler (Bursa örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: İslam eğitiminde, insanlara dini ve ahlaki değerleri anlatmada, ibadetlerin usulüne uygun olarak yerine getirilmesini sağlamada vaazlar önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, Bursa'da vaaz ve vaizlerin mesleki, kişisel ve manevi özellikleri ile ilgili halkın görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Birinci bölümde, kavramsal analiz yapılmıştır. İkinci bölümde ise öncelikle nicel araştırmaya yer verilmiştir. Konumuza esas olan "Halkımıza Göre Vaaz ve Vaizler" başlıklı anket 340 kişiye uygulanmıştır. Anketle Bursa iline bağlı 17 ilçede görev yapan 77 vaiz hakkında halkımızın görüşleri alınmıştır. Sonuç kısmında bu hizmet birimi hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır.
In Islamic education, religious preaching has an important role in conveying religious and ethical values, and making possible performing prayers in accordance with their procedure. This study aims at identifying the views of people on preaching and preachers' professional, personal and moral attributes. In the first chapter, the conceptual analysis was carried out. In the second chapter, quantitative research was included. The survey entitled as "Preaching and Preachers to Our People" which constitutes the basis for the topic, was conducted with a sample of three hundred persons. The opinions of people on seventy seven preachers who perform their duty in seventeen counties of Bursa were received. In the conclusion, this service unit was generally evaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1932
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
446811.pdf8.07 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons