Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1932
Title: Halkımıza göre vaazlar ve vaizler (Bursa örneği)
Other Titles: Preaching and preachers to our people (Bursa sample)
Authors: Öcal, Mustafa
Kapdan, Elif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Vaaz
Vaiz
Vaizlik
Din
Din eğitimi
Din görevlileri
Müftülük
Preaching
Preacher
Religion
Religious education
Religious officials
Office of mufti
Issue Date: 15-Apr-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kapdan, E. (2016). Halkımıza göre vaazlar ve vaizler (Bursa örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İslam eğitiminde, insanlara dini ve ahlaki değerleri anlatmada, ibadetlerin usulüne uygun olarak yerine getirilmesini sağlamada vaazlar önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma, Bursa'da vaaz ve vaizlerin mesleki, kişisel ve manevi özellikleri ile ilgili halkın görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Birinci bölümde, kavramsal analiz yapılmıştır. İkinci bölümde ise öncelikle nicel araştırmaya yer verilmiştir. Konumuza esas olan "Halkımıza Göre Vaaz ve Vaizler" başlıklı anket 340 kişiye uygulanmıştır. Anketle Bursa iline bağlı 17 ilçede görev yapan 77 vaiz hakkında halkımızın görüşleri alınmıştır. Sonuç kısmında bu hizmet birimi hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır.
In Islamic education, religious preaching has an important role in conveying religious and ethical values, and making possible performing prayers in accordance with their procedure. This study aims at identifying the views of people on preaching and preachers' professional, personal and moral attributes. In the first chapter, the conceptual analysis was carried out. In the second chapter, quantitative research was included. The survey entitled as "Preaching and Preachers to Our People" which constitutes the basis for the topic, was conducted with a sample of three hundred persons. The opinions of people on seventy seven preachers who perform their duty in seventeen counties of Bursa were received. In the conclusion, this service unit was generally evaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1932
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446811.pdf8.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons