Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1931
Title: Total intravenöz anesteziye deksmedetomidin eklenmesinin kognitif fonksiyonlara etkisi
Other Titles: Cognitive functions after tiva with dexmedetomidine
Authors: Özcan, Berin
Aksu, Hale
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Total intravenöz anestezi
Deksmedetomidin
Bispektral indeks
Kognitif fonksiyonlar
Total intravenous anesthesia
Dexmedetomidine
Bispectral index
Cognitive functions
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aksu, H. (2008). Total intravenöz anesteziye deksmedetomidin eklenmesinin kognitif fonksiyonlara etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Lumbar disk hernisi nedeniyle opere olacak hastalarda total intravenöz anesteziye (TİVA) deksmedetomidin HCl eklenmesinin postoperatif kognitif fonksiyonlara etkisinin Mini Mental Durum Testi (MMSE) kullanılarak incelenmesidir.Gereç ve Yöntem: Etik kurul onayı alındıktan sonra Beyin Cerrahisi Kliniğince Lumbar disk hernisi nedeniyle operasyona alınan ASA I-II , 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar rasgele iki gruba ayrıldılar. Grup I (n= 20) hastalara propofol- remifentanil verildi, Grup II (n= 20) hastalara propofol- remifentanil infüzyonunun yanına deksmedetomidin eklendi ve her iki gruba da operasyondan önce Mini Mental Durum Testi (MMSE) ve eğitimsizler için Standardize Mini Mental Test ( SMMT-E) adı verilen ve hatırlama, dikkat ve hesaplama yapımını değerlendirmek amacıyla soru- cevaptan oluşan bir test uygulandı. Bu testler daha sonra postoperatif 2. saat, 24. saat, 1. hafta ve 1. ayda tekrarlandı.Hastalara operasyon odasında kalp atım hızı, non invaziv arter basıncı, periferik oksijen satürasyonu ve Bispektral İndeks (BİS) monitörizasyonu uygulandı. Ayrıca entübasyondan sonra ekspiryum sonu karbondioksit konsantrasyonu önceden belirlenen tüm dönemlerde kaydedildi.Her iki gruba indüksiyonda propofol infüzyonu ilk 30 dakika 12 mg. kg-1 , ikinci 30 dakika 9 mg. kg-1 olarak başlandı ve operasyon sonuna kadar BİS değerleri 40-60 arasında tutulacak şekilde ayarlandı. Aynı zamanda opioid olarak remifentanil infüzyonu 0.5 ? g.kg-1 uygulandı ve kalp hızı, tansiyon arteriyele göre doz ayarlaması yapıldı. Deksmedetomidin infüzyonu ise yükleme dozu yapılmadan 0.5 ? g.kg-1 başlandı ve doz değişimi yapılmadı. Endotrakeal entübasyon için roküronyum 0.5 mg. kg-1 iv. uygulandı.Hastaların infüzyon kesilme, spontan solunum, el sıkma ve göz açma zamanları, toplam kullanılan propofol, remifentanil ve deksmedetomidin değerleri kayıt edildi.Ayılma odasındaki değerlendirmede modifiye Aldrete skorlaması kullanıldı. İstatistiksel değerlendirmede eşleştirilmiş t testi ve Mann- Whitney testi kullanıldı.Sonuçlar: Her iki grubun demografik verileri arasında istatistiksel farklılık saptanmadı. Mini Mental Durum Testi açısından iki grup arasında belirgin farklılık saptanmazken, deksmedetomidin eklenen grupta intraoperatif remifentanil kullanımı daha az olarak saptandı. Aynı zamanda deksmedetomidin grubunda intraoperatif hemodinamik parametreler de daha iyi olarak bulundu. Erken derlenme bulguları (spontan solunum, el sıkma ve göz açma zamanları) her iki grupta aynı saptanırken postoperatif ağrı skorları ayılma odasında, deksmedetomidin grubunda daha düşüktü.Tartışma: Total intravenöz anestezi grubunda ve Total intravenöz anesteziye deksmedetomidin eklenen grupta erken derlenme zamanı ve kognitif fonksiyonlar arasında fark saptanmazken intraoperatif hemodinamik parametreler deksmedetomidin eklenen grupta daha iyi olarak saptandı.
Background: The purpose of this study was to compare immediate recovery restoration of cognitive function after remifentanil- propofol(total intravenous anesthesia-TİVA) or remifentanil- propofol- dexmedetomidine anesthesia in patients undergoing lumbar discectomy.Methods: After approval by the local ethical committee and after obtaining written informed consents, patients were enrolled in this randomized, double- blind, prospective controlled study.Fourthy patients with ASA I and II were allocated to either the TIVA (n= 20) or TIVA + dexmedetomidine (TIVA+D) (n= 20) group. Anesthesia induction was obtained with infusion for first thirty minutes 12mg . kg-1, second thirty minutes 9 mg. kg-1 and then maintenance was achieved with a propofol infusion according to Bispectral İndex (BİS) ratio. The TIVA group recieved remifentanil 0.5 ? g. kg-1 per minute as an infusion throughout the procedure. The TIVA + D group received remifentanil and propofol as TIVA group , plus dexmedetomidine infusion 0.5 g. kg-1 per minute. Muscle relaxation was achieved with rocuronium 0.5 mg. kg-1 for the intubation.The Mini-Mental State (MMSE) test or Standardized Mini-Mental test (SMMT-E) was used to assess cognitive function preoperatively and postoperative 2and 24 hours, one week and one month respectively. Recovery characteristics were also evaluated with Alderette scores. İntraoperative hemodynamics were also analyzed. Incidence of hypotensive and hypertansive episodes, postoperative vomiting, and heart rates were recorded.Results: Mini mental state scores did not differ significantly between the two groups. Patients receiving TIVA+ D had significantly (p < 0.05) less use of remifentanil intraoperative. Also intraoperative hemodynamics were better preserved with TIVA + D group. Aldrette scores were not differ in two group. İmmediate recovery was not differ ( eye opening, spontan ventilation, obeying commands) between groups, but postoperative pain was less in dexmedetomidine group.Discussion and Conclusion: İntraoperative hemodynamics were better preserved with dexmedetomidine. Postoperative recovery and restoration of cognitive functions seem to be similar in two groups.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1931
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289242.pdf288.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons