Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19276
Başlık: Teofilin zehirlenmesinde hemoperfüzyon: olgu sunumu
Diğer Başlıklar: Hemoperfusion for theophylline poisoning: case report
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı/Yoğun Bakım Bilim Dalı.
Çalışkan, Gülbahar
Girgin, Nermin Kelebek
Uran, İsa
Gül, Bülent
İşçimen, Remzi
Kahveci, Ferda
Anahtar kelimeler: Hemoperfüzyon
Hemoperfusion
Teofilin
Zehirlenme
Intoxication
Theophylline
Yayın Tarihi: 23-Oca-2014
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çalışkan, G. vd. (2014). "Teofilin zehirlenmesinde hemoperfüzyon: olgu sunumu" Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 40(2),89-93.
Özet: Teofilin bronkospastik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir metilksantin derivesidir. Terapötik aralığı çok dar olup kan teofilin düzeyi 15 μg/mL’nin üzerinde olduğunda zehirlenme için risk oluşturmaktadır. Ciddi teofilin zehirlenmeleri fatal sonuçlanabileceği için yoğun bakımda tedavi edilmelidir. Bu olgularda mide yıkama, nazogastrik sonda aracılığı ile aktif karbon ve semptomatik tedavi uygulanır. Bu tedavilere cevap alınamayan durumlarda ekstrakorporeal bir yöntem uygulanabilmektedir. Yüksek doz teofilin alımı sonrası, klasik tedavi yöntemlerine yanıt alınamayan ve etkin hemoperfüzyon uygulanan iki olguyu sunduk. Birinci olguda tedaviye dirençli bulantı, kusma ve tremor mevcuttu. İkinci olguda ise tonik klonik nöbet, hipotansiyon, atriyal fibrilasyon ve kardiyak arrest gelişti. Kardiyopulmoner resüsitasyona yanıt alındı. Her iki olgu hemoperfüzyon uygulanmasını takiben başarıyla yoğun bakımdan taburcu edildi. Sonuç olarak; destekleyici klasik tedavi yöntemleriyle iyileşme sağlanamayan teofilin zehirlenmelerinde aktif karbon filtreli hemoperfüzyon, serum teofilin düzeyinin düşürülmesinde etkin bir yöntem olarak düşünülmelidir
Theophylline is a methylxanthine derivative which is used in the treatment of bronchospastic pulmonary diseases. The therapeutic range of theophylline is very narrow. It carries a risk for intoxication when the blood level is over 15μg/mL. Serious theophylline poisoning should be treated in intensive care conditions as it may cause fatal consequences. In these cases, gastric lavage, active charcoal administration through a nasogastric tube and symptomatic treatments can be applied. If these treatments are unsuccessful, extracorporeal methods like hemodialysis or charcoal hemoperfusion can be applied. We present two cases which were unresponsive to method of classic treatment and treated with hemoperfusion after theophylline intoxication. The first case presented with nausea, vomiting, and tremor refractory to treatment. The second case experienced extensive episodes of hypotension, atrial fibrillation, tonic clonic seizures and finally cardio pulmonary arrest. Cardiopulmonary ressuciation was successful. Both cases were successfully discharged from the intensive care unit after hemoperfusion therapy. In conclusion, hemoperfusion with active charcoal filters is a successful method for reducing serum theophylline concentration in patients unresponsive to classic supportive treatment.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421211
http://hdl.handle.net/11452/19276
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2014 Cilt 40 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
40_2_8.pdf180.89 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons