Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1923
Title: Doğumsal renk körlüğü olan hastalarda chromagen haploskobik filtre sisteminin renkli görme üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the effects of chromagen haploscopic filter system on color vision for patients having congenital color vision defect
Authors: Özmen, Ahmet T.
Günerigök, M. Sait
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: ChromaGen
Ishihara testi
Deuteranop
Protanop
Ishihara test
Deuteranope
Protanope
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günerigök, M. S. (2008). Doğumsal renk körlüğü olan hastalarda chromagen haploskobik filtre sisteminin renkli görme üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Renk görme bozukluğu olan hastaların renk görme bozukluğunun tipi ve derecesini belirlemek, ChromaGen haploskobik filtre sisteminin renk görme testleri üzerindeki etkinliğini değerlendirmek ve hastaların karşılaştığı sorunları saptayıp çözüm yolları sunmak amaçlanmıştır.Renk körlüğü tanısı almış olan 27 hasta , Eylül 2007 ve Nisan 2008 tarihleri arasında bu çalışmaya alındı. Hastalara ChromaGen lensleri uygulanmadan ve uygulandıktan sonra renk görme testleri yapıldı ve sonuçları kaydedildi. Elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmesi SPSS 13.0 istatistik paket programında yapıldı.Çalışmaya alınan hastaların tamamı erkek olup, yaşları 21 ile 57 (ortalama yaş: 30,55) arasında değişmekteydi. Görme bozukluklarını saptamak için yapılan Anomaloskop testinde 27 hastadan 12'sinde Protan defekti (%44) (10 protanop , 2 protanomali ), 15'inde deutan defekti (%56) (12 deuteranop ve 3 deuteranomali) saptandı. ChromaGen lensi uygulanmadan yapılan Ishihara testinde protan defekti olan hastalar 2,0±1,0 sayfa okurken, deutan defekti olan hastalar Ishihara testinde 3,0±1,9 sayfa okudular. ChromaGen lensi takıldıktan sonra yapılan Ishihara testinde ise protan defekti olan hastalar 4,5±2,2 sayfa, deutan defekti olan hastalar 14,2±0,9 sayfa okudular. Protan ve deutan defekti olan iki hasta grubunda da ChromaGen lensler ile yapılan Ishihara testinde okunulan ortalama kart sayısındaki artış istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Protan ve deutan gruplarının sonuçları arasındaki fark da istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). ChromaGen lensleri uygulanmadan yapılan panel D 15 testinde protanop ve deuteranop hastalar (%81) belirgin hata yaparken, protanomali ve deuteranomalili hastalar (%19) ayni testte başarılı oldular. Hastalarda ChromaGen Lenslerin uygulanması sonrasında panel D 15 testi sonuçlarında anlamlı bir düzelme olmadı.Panel D 15 testinde başarı sağlanamaması, lenslerin renk algılamasında her hangi bir etkisinin olmadığını gösterir. Ishihara testinde lenslerle hastaların okudukları sayfa sayısındaki artışın yapay bir etki olduğunu düşünmekteyiz. Hastalara yardımcı olmak için renk körlüğü tanılarını erken koymak, hangi meslekleri yapamayacakları konusunda ve hastalıkları hakkında yeterli bilgilendirmeyi yapmak gerekir. Özellikle renk görmenin önemli olduğu mesleklerde mutlaka mesleki eğitimden önce kişilerin renk testlerinin yapılması önemlidir.
Our goal is to determine the type and rate of congenital color vision defects of patients, to value the effectiveness of the ChromaGen haploscopic filter systems on color vision tests and to find out the problems that patients have encountered and then to find solutions for them.Twenty-seven patients with color vision defect diagnosis were included into this study from September 2007 to April 2008. Color vision tests were applied to the subjects after and before ChromaGen lens system was used by the subjects. Then, the results were carefully recorded. The statistical valuation of the acquired data was done by means of the program named SPSS 13.0.All subjects were male with varying ages from 27 to 51 and the average age was 30,55. In order to diagnose vision defects, the anomaloscope test was applied to the 27 subjets . Twelve of them had protan defect (44%; 10 protanope, 2 protanomal) and fifteen of them had deutan defect (56%; 12 deuteranope, 3 deuteranomal). With the application of the Ishihara test without using ChromaGen lenses, the subjects with protan defect were able to read 2,0±1,0 pages while the subjects with deutan defect were able to read 3,0±1,9 pages. After the ChromaGen lenses were given to the patients with protan defect, they were able to read 4,5±2,2 pages while the patients with deutan defect were able to read 14,2±0,9 pages. In both of the groups with protan and deutan defects, the number of the pages read by the patients increased, which is statistically remarkable (p<0,05). The differences between the results of the protan and deutan groups were also considered to be remarkable (p<0,05). With panel D 15 test without using ChromaGen lenses, protanope and deuteranope patients (81%) made some significant mistakes while patients (19%) with protanomal and deuteranomal succeeded in passing the test. There was no significant development with the patients after the application of the panel D 15 test.The failure of the panel D 15 test shows that there was no effect of the lenses in the perception of colors. It is considered that the increase of the pages read by the patients is the result of an artificial effect. In order to help patients, it is necessary to diagnose the color vision defects early. In addition to this, patients should also be informed about which professions they cannot do actually. The fact that the people whose jobs are closely related to the color vision should have the color vision tests is an important matter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1923
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289237.pdf359.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons