Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19077
Title: Hipertansif tip 2 diyabetik hastalarda farklı antihipertansif ilaç rejimlerinin insülin direnci üzerine etkisi
Other Titles: The effect of different antihypertensive drug regimens on insulin resistance in hypertensive type 2 diabetic patients
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı.
Erek, Müge
Ersoy, Alparslan
Ersoy, Canan
Keywords: Diabetes mellitus
Hipertansiyon
İnsülin direnci
Antihypertensive drugs and insulin resistance
Issue Date: 6-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erek, M vd. (2017). "Hipertansif tip 2 diyabetik hastalarda farklı antihipertansif ilaç rejimlerinin insülin direnci üzerine etkisi". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 43(3), 123-128.
Abstract: Hipertansif tip 2 diyabetli hastalarda losartan tedavisinin tek başına ve silazapril veya karvedilol ile kombinasyonunun kan basıncı, glisemik kontrol, insülin direnci (IR) ve lipid profili üzerine kısa dönem etkinliklerini karşılaştırmayı amaçladık. Çalışma, tip 2 diyabetik ve hipertansif 21 hastada yapıldı. 2 haftalık izlem sonrası (Dönem 1), hastalar 6 hafta süreyle losartan 50 mg/gün aldı (Dönem 2). Sonra 6 hafta süreyle hastalar 3 gruba ayrıldı: losartan 100 mg/gün (Grup 1), losartan 50 mg/gün ve karvedilol 25 mg/gün (Grup 2) veya silazapril 5 mg/gün (Grup 3) (Dönem 3). Losartan tedavisi sonrası ortalama vücut kütle indeksi, kan basıncı, bel ve kalça çevreleri anlamlı azaldı. Dönem 3’te grupların sistolik kan basınçları anlamlı azaldı. Sadece Grup 3’te diyastolik kan basıncındaki azalma anlamlıydı. Grup 1’de vücut kütle indeksi, Grup 1 ve Grup 3’te bel çevreleri, Grup 1’de kalça çevresi anlamlı azaldı. Dönem 1, 2 ve 3’te hastaların açlık ve tokluk glukoz, insülin, HOMA IR, fruktozamin, HbA1c, lipid düzeyleri anlamlı değişmedi. Tip 2 diyabetik hastalarda yüksek doz losartan, losartan+silazapril ve losartan+karvedilol tedavileri kan basıncını düşürdü. Ancak bu rejimler glisemik kontrol, IR ve lipid profilini etkilemedi.
We aimed to compare the short-term efficacies of losartan treatment alone and in combination with cilazapril or carvedilol on blood pressure, glycemic control, insülin resistance (IR) and lipid profile in hypertensive type 2 diabetic patients. The study included 21 type 2 diabetic and hypertensive patients. After 2 weeks follow-up (Period 1), patients received losartan 50 mg/day for 6 weeks (Period 2). Then, patients were divided into 3 groups for 6 weeks: losartan 100 mg/day (Group 1), losartan 50 mg/day and carvedilol 25 mg/day (Group 2) or cilazapril 5 mg/day (Group 3) (Period 3). After losartan treatment, mean body mass index, blood pressure, waist and hip circumferences decreased significantly. Systolic blood pressures decreased in all groups in period 3. Only the decrease in diastolic blood pressure in Group 3 was significant. Body mass index in Group 1, waist circumference in Group 1 and Group 3, and hip circumference in Group 1 significantly decreased. In period 1, 2 and 3, glucose, insulin, HOMA IR, fructosamine, HbA1c and lipid values of the patients did not change significantly. High-dose losartan, losartan+cilazapril and losartan+carvedilol treatments decreased blood pressure in type 2 diabetic patients. However, these regimens did not affect glycemic control, IR and lipid profile.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421479
http://hdl.handle.net/11452/19077
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2017 Cilt 43 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43_3_6.pdf274.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons