Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19059
Title: Göz içi yabancı cisim ile oluşan göz yaralanmalarında prognostik faktörler
Other Titles: Prognostic factors in intraocular foreign body related ocular injuries
Authors: Çiçek, Serhat
Kaderli, Berkant
Gelişken, Öner
Avcı, Remzi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Yalçınbayır, Özgür
Yücel, Ahmet Ali
Keywords: Görme
İntraoküler yabancı cisim
Vitreoretinal cerrahi
Intraocular foreign body
Vision
Vitreoretinal surgery
Issue Date: 28-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalçınbayır, Ö. vd. (2017). "Göz içi yabancı cisim ile oluşan göz yaralanmalarında prognostik faktörler". Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 43(2), 45-48.
Abstract: Bu retrospektif çalışmada intraoküler yabancı cisim (İOYC) için vitreoretinal cerrahi yapılan olgularda görmeyi etkileyen prognostik faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmaya 2007-2014 arasında İOYC tanısıyla vitreoretinal cerrahi yapılan ve en az 3 ay takip edilen 52 hasta dahil edilmiştir. Olguların demografik özellikleri, preop ve postop en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) kaydedilmiş, postop takiplerindeki anatomik başarı ve EİDGK seviyeleri ile ilişkisi incelenmiştir. Ortalama yaş 34.6 + 14.0 yıl olan bu çalışmada ortalama takip 10,7 ay idi. EİDGK preop 1,74 + 1,15 logMAR iken postop 6. ayda 0,92 + 1,15 logMAR idi. Yabancı cisimin göze giriş yeri ekseriyetle korneal bölge idi. Altıncı ayda anatomik başarı oranı % 88,4 idi. Takiplerde 9 olguda retina dekolmanı geliştiği görüldü. Olguların %42,3’de ilk cerrahiden sonra tekrar cerrahi müdahale yapılması gerekti. Anatomik bütünlük için primer onarım yapılanlarda ve yabancı cismi korneadan çıkarılanlarda 6. aydaki anatomik başarının anlamlı derecede düştüğü tespit edildi (p<0,05).
This retrospective study aims to investigate the visual prognostic factors in cases who underwent vitreoretinal surgery for intraocular foreign body (IOFB) removal. Fifty-two patients who had vitreoretinal surgery between 2007-2014 and had a minimum of 3 months of follow-up were included. The demographic characteristics, preoperative and postoperative best corrected visual acuities (BCVA) were recorded and their relationship with the postoperative anatomical success and BCVAs were investigated. The mean age of the cases were 34.6 + 14.0 years and the mean follow-up was 10,7 months. Preoperative BCVA was 1,74 + 1,15 logMAR while the postoperative BCVA was 0,92 + 1,15 logMAR at the sixth month postoperatively. The most common entry site of IOFB was within the cornea. The anatomical success rate was 88,4% at the sixth month. Nine cases developed retinal detachment throughout the follow-up. Secondary surgical intervention was needed in 42,3% of cases. Cases who had primary repair for ocular integrity and those whose IOFB were removed from the cornea had significantly lower rates of anatomical success at the sixth month.
Description: Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresinde sözlü sunu olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421452
http://hdl.handle.net/11452/19059
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2017 Cilt 43 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43_2_1.pdf203.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons