Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1904
Title: Yerel demokrasi platformu olarak kent konseyleri: Marmara bölgesindeki kent konseyi üyelerinin katılım algısı
Other Titles: City council as a local democracy platform: Participation perception of the members of city councils in Marmara region
Authors: Parlak, Bekir
Gürses, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Keywords: Demokrasi
Yerel demokrasi
Siyasal katılım
Yönetişim
Yeni katılım yöntemleri
Gündem 21
Yerel gündem 21
Kent konseyleri
Democracy
Local democracy
Political participation
Governance
New participation methods
Agenda 21
Local agenda 21
City councils
Issue Date: 16-Jul-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürses, F. (2012). Yerel demokrasi platformu olarak kent konseyleri: Marmara bölgesindeki kent konseyi üyelerinin katılım algısı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1992 yılında Brezilya'nın Rio kentinde dünyanın küresel ölçekli meselelerine çözüm bulmak adına düzenlenen Rio Zirvesi sonunda ortaya çıkmış bir belge olan Gündem 21'in içerisinde yer alan 28. Bölüme istinaden Yerel Gündem 21'lerin kurulması ve uygulamalarda merkeze oturtulması kararlaştırılmıştır. Bu minvalde bu zirveye ve 1996'da İstanbul'da gerçekleştirilen HABİTAT II (Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı) Zirvesi'ne katılan devletler Yerel gündem 21'leri kendi ülkelerinde uygulama kararı almışlardır. İşte Türkiye'de ortaya çıkan Kent Konseyleri'ne kaynaklık eden oluşumlar bu Yerel Gündem 21'lerdir.Kent Konseyleri Türkiye için hala yeni kurumlardır ve birçok belediyede hala kurulamamış yapılardır. Kurulanların bazılarının ise sadece kâğıt üzerinde kurumlar olduğu ortadadır. Bu minvalde, bu çalışmanın amacı, Marmara Bölgesi'ndeki Kent Konseyi yürütme kurulu üyelerinin katılım algılarını ölçmek ve Kent Konseyleri'nin yerel demokrasiye katkı sağlayacak bir platform olup olmadığını değerlendirmektir.Çalışma üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, öncelikle Kent Konseyleri'yle yakından ilişkili olan yerel demokrasi ve siyasal katılım kavramları ele alınmaktadır. İkinci bölümde, yeni katılım yöntemleri ve yeni bir katılım yöntemi olarak Kent Konseyleri sürdürülebilirlik, yönetişim, Gündem 21, Yerel Gündem 21 ve son olarak da Belediye Kanunu ve Kent Konseyi Yönetmeliği bağlamında değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ise, Marmara Bölgesi'ndeki Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri'nin katılım algısını ölçmeye yönelik bir anket çalışmasından elde edilen bulgular tartışılmıştır.
In 1992, in the city of Rio of Brasil, Rio Summit was organised in the name of finding solutions to the problems with the global scale. Based on Chapter 28 of Agenda 21, which is a document to be appeared at the end of the summit, it was decided that Local Agenda 21 are to be established and be given central position. In this respect, the states who attended both to this summit and to HABITAT II organized in Istanbul in 1996 had taken the decision of implementing Local Agenda 21s in their own countries. The City Councils appeared in Turkey are pioneered by these Local Agenda 21s.City Councils are still considered to be new institutions for Turkey and many municipalities have not been established them yet. Even amongst the established ones, there are councils those only appear on the paper and do not function. Within this respect, the aim of this study is to evaluate the participation perception of the members of City Councils in Marmara Region and to analyse whether the City Councils are platforms to provide contribution for local democracy.The study is comprised of three parts. In the first part, parallel to the evaluation of the City Councils, local democracy and political participation issues are considered to be the basis of the subject. Having been appeared as one of the new methods of participation, in the second part, the City Councils are expressed within the context of sustainability, governance, Agenda 21, Local Agenda 21 and Municipality Law and City Council Guide. In the third part, data concluded from the questionairre made among the City Council Members of the Administrative Boards of all Marmara Region, is tried to be evaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1904
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319617.pdf6.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons