Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1900
Title: Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne giriş süreci
Other Titles: Bulgaria's European Union accession process
Authors: İşyar, Göksel
Yusuf, Nuray Salıyumer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Avrupa Birliği
Bulgaristan
Müzakere
Entegrasyon
Süreç
Üyelik
European Union
Bulgaria
Negotiation
Integration
Process
Membership
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yusuf, N. S. (2012). Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne giriş süreci. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bulgaristan'ın tarihine bakıldığında Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığına kavuştuktan sonraki dönemlerde revizyonist bir dış politika izleyerek savaşlara katıldığı ancak büyük kayıplar verdiği görülür. Soğuk Savaş döneminde de Sovyetler Birliği'nin bir uydusu haline gelen Bulgaristan, 1990'larda başlayan uluslararası sistemdeki değişimlere paralel olarak kendi içerisinde de değişimlere gitmiştir. Bundan sonra sosyalist bir devletten demokratik bir devlet olma çabasına girmiştir.Bulgaristan'ın bu yönde attığı en önemli adımlardan biri Avrupa Birliği'ne üye bir ülke olma amacı olmuştur. Avrupa Birliği'nin de bölgeye ilgisinin artması sonucunda ikili ilişkilerin başlatılmasına imkan sağlanmıştır. Nitekim 1993'teki Avrupa Konseyi'nin bölge ülkelerine yönelik almış olduğu karar bunu doğrular niteliktedir. Bundan sonraki süreçte yaşanan gelişmelerle Avrupa Birliği'nin Doğu'ya genişlemesi aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir.Bulgaristan ve Avrupa Birliği arasındaki ilk ilişkiler 1988 yılında COMECON çerçevesinde gerçekleşip, daha sonra Avrupa Birliği ile ilişkiler sırayla Ticaret ve İşbirliği Antlaşması, Ortaklık Antlaşması, Katılım Ortaklığı Antlaşması ve Avrupa Birliği ile Katılım Antlaşması'nın imzalanmasıyla sağlanmıştır.Bulgaristan Avrupa Birliğine tam üyelik başvurusunu 1995 Aralığında gerçekleştirmiştir. Bulgaristan ve Avrupa Birliği arasındaki müzakere sürecinde reformların gerçekleştirilmesinde bir dizi zorluklarla karşılaşmasına rağmen birçok reformu uygulamada başarı göstermiştir. Buna yönelik Avrupa Birliği 1998 ? 2004 yıllarında komisyon tarafından ilerleme raporları, 2005'ten itibaren ise izleme raporları yayımlanmıştır.Bulgaristan, 1 Ocak 2007'den itibaren Avrupa Birliği üyesi bir ülke olmuştur. Bundan sonraki dönemlerde de reformların gerçekleştirilmesi için çabalarına devam etmesi gerektiği Avrupa Birliği tarafından belirtilmektedir. Bununla birlikte, Bulgaristan'ın 2012 yılı içerisinde Schengen ülkesi olması beklenmektedir.
When we look at the history of Bulgaria, it is seen that Bulgaria followed a revisionist foreign policy after she got her independence from Ottoman Empire. Therefore, she took part in lots of wars and ended with huge loss. Bulgaria, which became a satellite of Soviet Union during cold war, went into changes in her internal affairs accordance with the international changes around the world. After that, she tried to convert to a democratic country from socialist regime.One of the most important steps taken in this direction was the purpose of becoming a member of European Union. As a result of increased interest of the European Union, initiation of bilateral relations in the region was made possible. Actually, in 1993, the decision taken by European Council, which was for countries in the region, confirmed this idea. The gradual enlargement of the European Union to the East was realized with developments in the next process.The first relations between EU and Bulgaria took place within the framework of COMECON in 1988. Then, European Union Trade and Cooperation Agreement, the Partnership Agreement, the Accession Partnership followed the first relations.Bulgaria actualized her full membership application in 1995 December. In the negotiation process between Bulgaria and EU, although Bulgaria faced with a number of difficulties about reforms, she succeeded to apply most of the reforms. For this, from 1998 to 2004 progress reports, and in 2005, the monitoring reports were published by the commission.Bulgaria has been a member country of EU since 1 January 2007. That the efforts for realization the other reforms must be continued was emphasized by the EU. However, Bulgaria is supposed to be a Schengen country in 2012.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1900
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319619.pdf3.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons