Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1899
Title: Genel cerrahi kliniğinde uygulanan nutrisyonel destek programınının hedefi, faydaları ve sorunları
Other Titles: Targets, benefits and results of the nutritional support program performed in general surgery clinic
Authors: Kılıçturgay, Sadık
Aysu, Feridun
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Nutrisyonel destek
Parenteral
Enteral
Nutritional support
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aysu, F. (2008). Genel cerrahi kliniğinde uygulanan nutrisyonel destek programınının hedefi, faydaları ve sorunları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kliniğimizde sıkça uygulanan nutrisyonel destek (ND) programının hedefi, faydaları ve sorunlarını ortaya koymak amaçlı retrospektif, kesitsel bir çalışma başlattık. Bu amaçla 2005 ve 2006 yıllarında kliniğimizde enteral/parenteral nutrisyon uygulanan hastaların dosyaları; ND endikasyon ve uygulama protokollerini değerlendirmek, komplikasyonlarını saptamak, nedenlerini ortaya koymak ve uygulamada yaşanan sorunların etkinliği hakkında fikir sahibi olmak, hasta mortalite ve morbiditesi ile hastanede kalış süresi üzerindeki etkilerini anlamak, uygulama sırasında karşılaşılan genel sorunları irdelemek, erken enteral nutrisyonun etkilerini anlamak, major ameliyatlarda uygulanan immünonutrisyonun standart nutrisyona göre klinik sonuçlar üzerine etkilerini ortaya koymak amacıyla incelendi. ND ihtiyacı olan hastaların tanımlanmasını sağlayacak tüm dünyada yaygın ortak bir sorgulama sisteminin olmaması olayın multifaktöryel olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte tüm skorlama sistemleriyle de birbirine yakın sonuçlar elde edilmesi nutriyonel destek uygulamasının bilinçli bir şekilde yapılabilmesi için kullanılacak tarama sisteminin tercihinin sağlık personelinin eğitiminin ve ND ihtiyacı değerlendirilmesinin her hastada mutlaka akla getirilmesinin daha ön planda gerekliliğini şart koşmaktadır. Araştırmanın her aşamasında karşımıza çıkan en önemli problem kayıtların tutulmasındaki aksaklıklar oldu. ND açısından değerlendirilen her hastada mutlaka değerlendirmenin somut hale getirilmesini sağlayacak sistemlerin kaydının tutulması gerekmektedir. ND uygulamasının hangi endikasyonlarla uygulandığına dair bilgilerin eksikliği retrospektif bir inceleme sırasında (yerinde endikasyonlarla uygulansa bile) doğru uygulamaların yapılıp yapılmadığı konusunda net bir fikre sahip olmamıza engel olmaktadır. Kayıtların tutulmasındaki aksaklıklar aynı şekilde ND uygulamasının hedeflerinin ve komplikasyonlarının ortaya konmasında da sıkıntı yaratmaktadır. ND, cerrahi hastasının bakımında önemli bir yer kaplamanın yanısıra uygun koşullarda uygulandığı taktirde cerrahinin sonuçlarına katkısı kanıksanmayacak bir tedavi modalitesidir.
The goal of nutritional support (NS) program which is applied in our clinic is to start a retrospective study so that we can show the advantages and disadvantages the files of the patients who were applied enteral/parenteral nutrition in the years 2005 and 2006 have been examined in order to evaluate the application principles, find out the complications, state the reanans of them, get information about the problems that we come across during the applications, understand the patients mortality and morbidity and their effects on the period in which they stay in the hospital discuss the general problems that are seen during the ap, understand the effects early enteral nutrition and put the effects of the immunonutrition used in major operations on clinic results compared to the standart nutrition. Not being a common system which describes the patient who need NS in the world emerges from the events being multifactorial. However, we get the similar results whit all the scoring system. That? s why ıt is much more neccessary to remember on the each patients the preference of the scoring system used, the education of the healt staff and the evaluation of the need of NS the most important tackle which we come across during the survey was the difficulty in taking records. For each patient who is evaluated for NS, recodrs have to be kept. Lacking of information about on which endications NS has been applied prevents us from having a definite idea whether they have given a correct practise during a perspective investigation. Problems about the keeping records also occur difficulties about the showing of the aims of NS is very important for the surgery patients and all. İf it is used under suitable conditions, its contributions to the effects of the surgery is vital.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1899
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307141.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons