Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/18986
Title: Nefroloji kliniği’nde yatan hastaların analizi
Other Titles: Analysis of hospitalized patients in nephrology clinic
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nefroloji Bilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Aile Hekimliği Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Ayar, Yavuz
Ersoy, Alparslan
Sayılar, Emel Işıktaş
Yıldız, Abdülmecit
Oruç, Ayşegül
Orhan, Safiye
Şanlı, Cemile
Ceylan, Alper
Tırnova, Zelal Şahin
Eylemer, Eda
Çamcı, Nihal Yücel
Göktaş, Sibel Yorulmaz
Akalın, Emin Halis
Şahin, Ahmet Bilgehan
Keywords: Kronik böbrek yetmezliği
Klinik tanı
Chronic renal failure
Yatış süresi ve dönemi
Hospitalization time and period
Clinical diagnosis
Issue Date: 21-Apr-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayar, Y. vd. (2015). ''Nefroloji kliniği’nde yatan hastaların analizi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41(1), 15-20.
Abstract: Ülkemizde artan nufüs ve yaşam beklentisi ile birlikte kronik hastalık görülme sıklığında belirgin bir artış gözlenmektedir. Kronik böbrek hastalıklarının etyolojisinde diyabet, hipertansiyon ve glomerülonefritler ön sıralarda yer almaktadır. Hastane kayıtları retrospektif değerlendirildiğinde toplam yatışların 1/5’inde genitoüriner, kardiyovasküler ve dolaşım sistemi ile ilişkili hastalıklar görülmektedir. Çalışmamızda Ocak 2013 Ocak-Aralık 2014 ayları arasında klinikte takip edilen 295 kadın, 346 erkek, toplam 641 hasta değerlendirildi. Hastalar klinik, demografik, laboratuar değerlerine göre analiz edildi. Kliniğimizde en sık yatış tanıları %27.17 kronik böbrek yetmezliği (KBY), %21.3 renal transplantasyon hastası (transplantasyon hazırlık, enfeksiyon vb.), %15.36 proteinüri etyoloji ve %7.7 akut böbrek yetmezliği idi. Hastalarımızın 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla; %93.2 ve %92.8’i şifa veya haliyle taburcu olurken, %3.3 ve %3.9’u kaybedilmiş, %3.6 ve %3.3’ü yoğun bakım ünitesine veya diğer kliniklere devredilmişti. Yatış süresi hastaların ortalama yıllara göre 14 (2-106) ve 15 (2-111) gün idi. Hastaların 2013 ve 2014 yıllarında %36.5ve %42.1’inde enfeksiyon mevcuttu. Hastaların yıllara göre %31.2 ve %23.4’ü hemodiyalize girerken, %29.4 ve %33.9’u immünsüpresif tedavi kullanmaktaydı. Sonuç olarak diyaliz tedavisi ve uzun süreli yatışlar enfeksiyon görülme sıklığı ile mortaliteyi arttırmaktadır.
In our country, incidence of chronic diseases is increased significantly by high rate of population growth and long life expectancy. In the etiology of chronic renal disease leading causes are diabetes, hypertension and glomerulonephritis. By assessing of the hospital records retrospectively, the diseases, which are related to genitourinary, cardiovascular and circulatory systems, were major causes in 1/5 of total hospitalized patients. In our study, 295 women, 346 men, total of 641 patients who were followed at the clinic between January 2013 and December 2014, were evaluated. Clinical, demographic and laboratory data of patients were analyzed. Common causes for hospitalization were chronic renal failure (CRF) 27.17%; renal transplant patients 21.3% (for transplant preparation, infection, etc.); etiology of proteinuria %15.36; and acute renal failure (ARF) 7.7% in our clinic. 93.2% and 92.8% of our patients were discharged with recovery or current state, 3.6% and 3.3% of them were died, 3.55% and 3.29% were transferred to intensive care unit or other clinics, respectively in 2013 and 2014. The mean of hospitalization time were 14 (2-106) and 15 (2-111) days. 36.5% and 42.1% of patients had infection in 2013 and 2014. 31.2% and 23.4% of patients were receiving hemodialysis, 29.4% and 33.9% of patients were taking immunosuppressive therapy. As result, dialysis therapy and long-term hospitalization increase frequency of infection and mortality.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421354
http://hdl.handle.net/11452/18986
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2015 Cilt 41 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41_1_4.pdf266.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons