Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1897
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCengiz, Candan-
dc.contributor.authorBayram, Feyza-
dc.date.accessioned2019-11-27T18:04:45Z-
dc.date.available2019-11-27T18:04:45Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationBayram, F. (2008). Preeklamptik gebelerde umbilikal kord kanındaki eritroblast düzeyinin fetal asfiksi ve perinatal sonuçlarla ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1897-
dc.description.abstractAmaç: Preeklamptik gebelerde doğum esnasında umbilikal kord kanında bakılan eritroblast (NRBC) sayısının fetal asfiksiyi saptamada prediktif etkinliğini ve güvenilirliğini belirlemek ve bunun perinatal sonuçlar ile ilişkisini araştırmakGereç ve Yöntem: Ocak 2007 ile Ocak 2008 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine başvuran 28-41 gebelik haftaları arası 21 preeklamptik (Grup I), 22 preeklamptik ve fetal gelişme geriliği olan (Grup II) ve 25 herhangi bir obstetrik problemi olmayan sağlıklı (Grup III) olmak üzere 68 gebe çalışma kapsamına alınmıştır. Doğumda umbilikal kord kanından alınan örneklerde periferik yaymada NRBC sayısı, hemogram ve kan gazı çalışıldı. İstatistiksel değerlendirmede; Ki-kare, Mann-Whitney U ve ANOVA testi, çoklu ve lojistik regresyon analizi kullanıldı.Bulgular: Gruplar arasında demografik özellikler açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (p>0.05). Ortalama NRBC sayısı, preeklamptik grupta (17.1+ 6.8 NRBC / 100 wbc) kontrol grubundan ( 9.9 + 2.7 NRBC / 100 wbc) anlamlı olarak yüksek bulundu. Preeklampsiye ek olarak fetal gelişme geriliği olan grubun (Grup II) NRBC sayısı ise diğer iki gruptan belirgin olarak yüksekti (26.3 + 7.5 NRBC / 100 wbc). ROC analizinde, fetal asidoz için NRBC'nin eşik değeri 18.5 NRBC / 100 wbc olarak hesaplandı (sensitivite %94.4, spesifite %80 ).Sonuç: NRBC sayısı, preeklamptik gebelerde perinatal asfiksiyi öngörmede etkin bulunmuştur ve erken neonatal sonuçları değerlendirirken güvenilir bir parametre olarak kullanılabilir. Ayrıca NRBC değerinin, fetal asfiksinin süresini ve derecesini belirlerken yararlı bir parametre olabileceği kanısına varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractObjective: Our objective is to investigate the predictive value and confidentiality of umblical cord blood erythroblast count at birth in defining fetal asphyxia in preeclamptic pregnants and its relation with perinatal outcomes.Material and method: Totally 68 pregnant women at 28-41 gestational age; 21 preeclamptic (group I), 22 preeclamptic with intrauterine growth retarded fetus (group II) and 25 women without any obstetric problem; referred to Uludag Univercity Medical Faculty, Department of Obstetrics and Gynecology between Jan. 2007- Jan. 2008, were included in our study. The umblical cord blood at birth is analyzed for NRBC count in peripheral sample, hemogram, and blood gas. For statistical analysis; Chi-square, Mann-Whitney U and ANOVA tests, multiple and logistic regression analysis is used.Results: The demographic characteristics between groups were insignificant (p>0.05). The mean NRBC count in preeclamptic pregnant (17.1+ 6.8 NRBC / 100 wbc) was signifantly higher than the control group ( 9.9 + 2.7 NRBC / 100 wbc). In preeclamptic pregnant with intrauterine growth retarded fetus (group II) the NRBC count was signifantly higher than the other two groups (26.3 + 7.5 NRBC / 100 wbc). In ROC analysis, NRBC treashold value for fetal asidosis was calculated as 18.5 NRBC /100 wbc (sensitivite %94.4, specificity %80).Conclusion: NRBC count in preeclamptic pregnants is found to be effective in predicting perinatal asphyxia and it can be used as a confident parameter for evaluation of early neonatal outcome. Additionally, NRBC can be considered as a useful parameter for detecting the duration and severity of fetal asphyxia.en_US
dc.format.extentIII, 48 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPreeklampsitr_TR
dc.subjectEritroblast sayısıtr_TR
dc.subjectFetal asfiksitr_TR
dc.subjectPreeclampsiaen_US
dc.subjectEritroblast counten_US
dc.subjectFetal asphyxiaen_US
dc.titlePreeklamptik gebelerde umbilikal kord kanındaki eritroblast düzeyinin fetal asfiksi ve perinatal sonuçlarla ilişkisitr_TR
dc.title.alternativeThe relation of umblical cord erythroblast level with fetal asphyxia and perinatal outcomes in preeclamptic pregnanciesen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307142.pdf308 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons