Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1897
Başlık: Preeklamptik gebelerde umbilikal kord kanındaki eritroblast düzeyinin fetal asfiksi ve perinatal sonuçlarla ilişkisi
Diğer Başlıklar: The relation of umblical cord erythroblast level with fetal asphyxia and perinatal outcomes in preeclamptic pregnancies
Yazarlar: Cengiz, Candan
Bayram, Feyza
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Preeklampsi
Eritroblast sayısı
Fetal asfiksi
Preeclampsia
Eritroblast count
Fetal asphyxia
Yayın Tarihi: 2008
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Bayram, F. (2008). Preeklamptik gebelerde umbilikal kord kanındaki eritroblast düzeyinin fetal asfiksi ve perinatal sonuçlarla ilişkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Amaç: Preeklamptik gebelerde doğum esnasında umbilikal kord kanında bakılan eritroblast (NRBC) sayısının fetal asfiksiyi saptamada prediktif etkinliğini ve güvenilirliğini belirlemek ve bunun perinatal sonuçlar ile ilişkisini araştırmakGereç ve Yöntem: Ocak 2007 ile Ocak 2008 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğine başvuran 28-41 gebelik haftaları arası 21 preeklamptik (Grup I), 22 preeklamptik ve fetal gelişme geriliği olan (Grup II) ve 25 herhangi bir obstetrik problemi olmayan sağlıklı (Grup III) olmak üzere 68 gebe çalışma kapsamına alınmıştır. Doğumda umbilikal kord kanından alınan örneklerde periferik yaymada NRBC sayısı, hemogram ve kan gazı çalışıldı. İstatistiksel değerlendirmede; Ki-kare, Mann-Whitney U ve ANOVA testi, çoklu ve lojistik regresyon analizi kullanıldı.Bulgular: Gruplar arasında demografik özellikler açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (p>0.05). Ortalama NRBC sayısı, preeklamptik grupta (17.1+ 6.8 NRBC / 100 wbc) kontrol grubundan ( 9.9 + 2.7 NRBC / 100 wbc) anlamlı olarak yüksek bulundu. Preeklampsiye ek olarak fetal gelişme geriliği olan grubun (Grup II) NRBC sayısı ise diğer iki gruptan belirgin olarak yüksekti (26.3 + 7.5 NRBC / 100 wbc). ROC analizinde, fetal asidoz için NRBC'nin eşik değeri 18.5 NRBC / 100 wbc olarak hesaplandı (sensitivite %94.4, spesifite %80 ).Sonuç: NRBC sayısı, preeklamptik gebelerde perinatal asfiksiyi öngörmede etkin bulunmuştur ve erken neonatal sonuçları değerlendirirken güvenilir bir parametre olarak kullanılabilir. Ayrıca NRBC değerinin, fetal asfiksinin süresini ve derecesini belirlerken yararlı bir parametre olabileceği kanısına varılmıştır.
Objective: Our objective is to investigate the predictive value and confidentiality of umblical cord blood erythroblast count at birth in defining fetal asphyxia in preeclamptic pregnants and its relation with perinatal outcomes.Material and method: Totally 68 pregnant women at 28-41 gestational age; 21 preeclamptic (group I), 22 preeclamptic with intrauterine growth retarded fetus (group II) and 25 women without any obstetric problem; referred to Uludag Univercity Medical Faculty, Department of Obstetrics and Gynecology between Jan. 2007- Jan. 2008, were included in our study. The umblical cord blood at birth is analyzed for NRBC count in peripheral sample, hemogram, and blood gas. For statistical analysis; Chi-square, Mann-Whitney U and ANOVA tests, multiple and logistic regression analysis is used.Results: The demographic characteristics between groups were insignificant (p>0.05). The mean NRBC count in preeclamptic pregnant (17.1+ 6.8 NRBC / 100 wbc) was signifantly higher than the control group ( 9.9 + 2.7 NRBC / 100 wbc). In preeclamptic pregnant with intrauterine growth retarded fetus (group II) the NRBC count was signifantly higher than the other two groups (26.3 + 7.5 NRBC / 100 wbc). In ROC analysis, NRBC treashold value for fetal asidosis was calculated as 18.5 NRBC /100 wbc (sensitivite %94.4, specificity %80).Conclusion: NRBC count in preeclamptic pregnants is found to be effective in predicting perinatal asphyxia and it can be used as a confident parameter for evaluation of early neonatal outcome. Additionally, NRBC can be considered as a useful parameter for detecting the duration and severity of fetal asphyxia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1897
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
307142.pdf308 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons